വാർഡ് IX താന്നിക്കണ്ടം

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1ത്രേസ്യാമ്മ ജോസഫ്ഇലവുംമൂട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
2ജോര്‍ജ്ജ് കുര്യന്‍വടക്കേടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
3തോമസ് കുര്യന്‍വടക്കേടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
4കുര്യന്‍ തോമസ്വടക്കേടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
5സുധാകരന്‍ പി എന്‍പ്ലാവിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
6ഇ ആര്‍ മുരളീധരന്‍കാക്കനാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
7ശിവന്‍ റ്റി എംതെക്കേടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
8രാജന്‍ റ്റി എംതെക്കേടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
9രവി കെ കെകുന്നത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
10ടോമി ആന്‍റണികുന്നേമാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
11ഹക്കിക്കത്തു ബീവിമിലന്‍സ്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
12ശോശാമ്മ ഐസക്ക്കടവില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
13റോസമ്മ ജോസഫ്പ്ലാശനാല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
14എന്‍ ജഗദപ്പന്‍പുതുമനത്തറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
15എന്‍ ജഗദപ്പന്‍പുതുമനത്തറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
16സിബിച്ചന്‍ ജോസഫ്പ്ലാശനാല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
17കെ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നായര്‍നമ്പൂരിപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
18രാജു റ്റി സിതൈപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
19ജോര്‍ജ്ജ് എ ജെഅമ്പഴത്തിങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
20ശശി എംഉപ്പുകണ്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
21റെജി ഡേവിഡ്മണത്തറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
22ജോര്‍ജ്ജ് ജോര്‍ജ്ജ്(ബേബി)ഇളംതുരുത്തിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
23രാജു മോന്‍പുന്നാവീട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
24ജോസഫ് പി ജിപാട്ടപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
25ദേവസ്യ പി ജെപാണാപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
26ബാബു റ്റി റ്റിതുണ്ടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
27രുഗ്മിണി വിശ്വംഭരന്‍തൊടുകയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
28സെബാസ്റ്റ്യന്‍കുമ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
29സി സി സമിതേഷ് ചന്ദ്രന്‍ചെമ്പകശ്ശേരില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഞാവല്‍ച്ചുവട്685602
30ബിനോയി വി ജോസ്വെള്ളിമൂഴയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
31ഷീല ജേക്കബ്കാടുവള്ളിക്കുടിലില്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
32സജിമോന്‍ സി ആര്‍ചിറമാട്ടേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
33ജോസഫ് മാത്യുകല്ലംതറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
34കെ എസ് ജോണ്‍കുമ്പുളുവേലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
35രാജന്‍ പി കെപാറച്ചരുവില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
36ബാജു പൗലോസ്ഇടക്കുളത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
37മറിയക്കുട്ടിവാഴയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
38മാത്യു എബ്രാഹംതൊട്ടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
39സജീവ്ചാളനാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
40കെ കെ പ്രഭാകരന്‍കാട്ടാമലയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
41തോമസ് ജോസഫ്കൊച്ചുപുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
42എബ്രാഹം മാത്യുതെങ്ങുംപിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
43പയസ്മച്ചിയാനിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
44ജോര്‍ജ്ജ് ചാക്കോകുന്നുംപുറത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
45തോമസ് മാത്യുപഴേപ്പറമ്പി്ല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
46സജീവന്‍കണ്ണാടിശ്ശേരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
47ഗോപിനാഥന്‍ പി എംപിളിക്കല്‍കരോട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
48മൈക്കിള്‍കുഴിഞ്ഞാലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
49റോയി ജോസഫ്കൊമ്പുപുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
50വിശ്വനാഥന്‍ സി എപനച്ചിക്കമുകളേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
51അഗസ്റ്റ്യന്‍ഒഴാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
52മാത്യു എ പിആയത്തുപാടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
53ജോസഫ് ജോസഫ്മഠത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
54ആഗസ്തികുഴിഞ്ഞാലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കുഴിഞ്ഞാലിപ്പടി685602
55മാത്യു ജോസ്്മൈലപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കുഴിഞ്ഞാലിപ്പടി685602
56ബിജു അഗസ്റ്റ്യന്‍പൈമ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കുഴിഞ്ഞാലിപ്പടി685602
57കെ ജോ സത്യന്‍കുന്നുംപുറത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , കുഴിഞ്ഞാലിപ്പടി685602
58ശശിധരന്‍ഇടയാടികുന്നുംപുറത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , കുഴിഞ്ഞാലിപ്പടി685602
59റോസമ്മഅമ്പഴത്തിനാമറ്റത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കുഴിഞ്ഞാലിപ്പടി685602
60കെ ജെ മാത്യുകുഴിപ്പാലയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
61തങ്കമ്മഉറുമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
62വര്‍ഗീസ്നിറകുളത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
63മാത്യു മത്തായിചിന്തര്‍മണിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
64ജോര്‍ജ്ജ് തൊമ്മന്‍നെല്ലിക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
65കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ്കുളത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
66മുരളികുമാരന്‍വേലിയാംകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
67ബെന്നി ബേബിവെട്ടുപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
68ഫ്രാന്‍സിസ് എ എഅമ്പാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
69കെ ജയചന്ദ്രന്‍തയ്യില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
70കുഞ്ഞൂഞ്ഞ്മാവളത്തുകുടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
71എം ജെ ജോസഫ്മണ്ണൂര്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പേപ്പാറ685602
72മേരി ഉമ്മന്‍ജോയിഭവന്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
73ജോസഫ്തേവര്‍കാട്ടുക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
74റോയി കുര്യന്‍നെടുതൊട്ടിപുത്തന്‍പുര, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
75ജനാര്‍ദ്ധനമോനോന്‍ശ്രീരാഗം, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
76ഔസേപ്പ് വര്‍ക്കിപുതയത്തുമോളേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
77എം ഗോപിനാഥന്‍ നായര്‍ഗോപവിലാസം, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
78അലിയാര്‍ കെ ഇകളരിപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
79ബോസ്ക്കോ മെന്‍ഡീസ്വലിയപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളക്കയം685602
80കെ ആര്‍ ഹരിലാല്‍കളയ്ക്കാടന്‍ശ്ശേരില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
81സജിമോന്‍ റ്റി എന്‍തൊണ്ടിപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
82ജോര്‍ജ്ജ് ഐപ്പ്മംഗലാമറത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
83റ്റി എം ശിവന്‍താന്നിക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
84സന്തോഷ് എം എസ്മീനത്തേരില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
85ജേക്കബ് പി ജെപേണ്ടാനത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
86കൊച്ചുകുഞ്ഞ് തങ്കപ്പന്‍പുരയിടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
87ബിജു ഫ്രാന്‍സിസ്കുറ്റിപ്പാലയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
88ലീലാമണി സോമന്‍കൊച്ചുപുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
89ജോയി തോമസ്തയ്യില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
90റ്റോമി കുര്യന്‍പുതുവില്‍ വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
91ജോസഫ് എ എസ്അമ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
92തോമസ് ജോണ്‍തെക്കേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
93ജോയി തോമസ്കുരുവന്‍പ്ലാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
94വില്‍സണ്‍പുന്നപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
95മത്തായി വി പിവള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
96ഐസക്ക്കണിയാംപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
97സണ്ണി ജോസഫ്കളപ്പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
98സുനില്‍ ആന്‍റണികുന്നേമാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
99സുകുമാരന്‍ പി കെപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗിരിജ്യോതിപ്പടി685602
100മോഹന്‍ കുമാര്‍ വി എസ്ശ്രീവത്സം, ഇടുക്കി കോളനി , ഗിരിജ്യോതിപ്പടി685602
101പി ആര്‍ പ്രദീപ്പാര്‍ത്ഥശ്ശേരി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
102സാബു എം കെമന്തംപാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
103സോജന്‍ പി എസ്പാറച്ചെരുവില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
104അറുമുഖന്‍ എംഭുവനേശ്വരി, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
105കൃഷ്ണകുമാര്‍അരുണ്‍നിവാസ്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
106ശ്രീജാദേവി എം ബിമഞ്ഞേരി, ഇടുക്കി കോളനി , ഇടുക്കി കോളനി685602
107ബിജു വി കെമാത്യാപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
108വിനോദ്കുമാര്‍ കെ വികൊട്ടാരത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
109എം എന്‍ പ്രകാശ്പ്രകാശ്ഭവന്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
110ഷിബി കെ എകപ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
111മാധവന്‍ എ എആനക്കുഴിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
112ജോണ്‍സണ്‍ ഇ എസ്പനച്ചിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
113വിനീത ദേവിഇ 30 എ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
114സി കെ മോഹനന്‍ചേറാടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
115അജി സുകുമാരന്‍കോട്ടപ്പുറത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
116എല്‍ദേസ് ജോണ്‍തെക്കേടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
117വല്‍സ മാത്യുപ്ലാന്തോട്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
118മൈക്കിള്‍ ജോസഫ്പൊട്ടന്‍പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
119ലാലന്‍ പി പിപാറയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
120പൈലി എം റ്റിപാറയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
121ലൈസമാത്യുകൊച്ചുപുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
122സണ്ണിച്ചന്‍കൊറ്റാപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
123ചാക്കോ ദേവസ്യകുറ്റിയാനിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
124ടോമി ജോസഫ്കാഞ്ഞിരത്തുംങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
125തങ്കമ്മകിഴക്കേകല്ലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
126പോള്‍ ജോണ്‍അമ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
127തങ്കമ്മമരോട്ടിക്കുഴിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
128അനില്‍ ചന്ദ്രന്‍പാണംകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
129ശശി നാരായണന്‍ഉടയാംകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
130രാധാകൃഷ്ണന്‍നെച്ചശ്ശേരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
131ജോസ് വര്‍ക്കി വേഴമ്പശ്ശേരിവേഴമ്പശ്ശേരി, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
132സോണി വര്‍ഗീസ്മേലാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
133റോയി തോമസ്പുത്തന്‍പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
134ബെന്നി ജെചെഞ്ചേരില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
135എസ് കറുപ്പയ്യപുളിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
136രവീന്ദ്രന്‍ സി കെവെള്ളാപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കെ.എസ്.ഇ.ബി കോളനി685602
137റോഷി ജോസഫ്പോളയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കെ.എസ്.ഇ.ബി കോളനി685602
138ഡോളി തോമസ്മണ്ണാംപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കെ.എസ്.ഇ.ബി കോളനി685602
139ജോയി സി ടിചുള്ളിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കെ.എസ്.ഇ.ബി കോളനി685602
140ജോണ്‍സണ്‍പൊട്ടമുണ്ടയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കെ.എസ്.ഇ.ബി കോളനി685602
141ശിവശങ്കരന്‍ നായര്‍നെയ്ശ്ശേരിപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
142ഗോപി റ്റി കെതറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
143സ്റ്റീഫന്‍ എംകാട്ടുപറമ്പില്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
144ഷാജി മോന്‍ കെ പികുഴികോട്ടായില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
145എന്‍ എന്‍ ശശിനെടുങ്ങാട്ടുവിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
146സി വി വിക്രമന്‍ചുള്ളിക്കാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കെ.എസ്.ഇ.ബി കോളനി685602
147വിനോയ് വര്‍ഗീസ്പെരുമ്പള്ളിയാഴത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
148ബാബു ജിഇടവീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
149രമേശ് വി കെവെള്ളാമ്മേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
150ജൂഡി അഗസ്റ്റയന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
151സന്തോഷ്കുമാര്‍ശിവമംഗലം, ഇടുക്കി കോളനി , കെ.എസ്.ഇ.ബി കോളനി685602
152സുരേഷ്കുമാര്‍പാലക്കാട്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
153വിനോദ് ആര്‍പുലവേലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
154ബിനു എന്‍ വൈനടുകുടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
155വി കെ സുകുമാരന്‍വടക്കേടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
156സാബു റ്റി ജെതയത്തല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
157രാജു കെ വികിഴക്കേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
158റ്റി എസ് സുകുമാരന്‍വലിയകരോട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
159മിനി സേതുറാംപടിഞ്ഞാറേക്കര, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
160ബെന്നി പി എല്‍പൂന്തുരുത്തിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
161വിജേഷ്കൊറ്റിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
162ഗോപിനാഥകുമാര്‍ആശാഭവന്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
163ജോണി പി എംപൊന്നമ്പേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
164രജനിവാടകവീട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
165ജോസ്ഉറമ്പനാനിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
166കുര്യന്‍ വി യുവെളിയത്തുമാരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
167ഗ്രബിയേല്‍ൊവെളിയത്തുമാരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
168ജോണ്‍ വിയുവെളിയത്തുമാരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
169രുഗ്മിണിനെല്ലിക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വാഴത്തോപ്പ്685602
170സിബിച്ചന്‍പാലക്കപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
171സിജി കെ എസ്കരിമുണ്ടയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
172സുരേഷ്കുമാര്‍തണ്ണിക്കാട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
173മീനാ രാജന്‍അരുണാന്ധലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
174സേവിപനയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
175വല്‍സമ്മ മാത്യുഒഴാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
176കൃഷ്ണന്‍ വി കെവലിയപുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
177സെല്‍വന്‍തെക്കുവിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വാഴത്തോപ്പ്685602
178ജോണ്‍സണ്‍ പി ഐപായിപ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , വാഴത്തോപ്പ്685602
179ബാബു ജോസഫ്നടുവിലേവീട്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
180തോമസ് തോമസ്കാവാലംപുതുപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
181കുഞ്ഞുമോന്‍മണത്തറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
182സഹീര്‍ ഹുസൈന്‍കളപ്പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
183വര്‍ഗ്ഗീസ് തോമസ്ഒഴാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
184തോമസ് പി എല്‍പൂന്തുരുത്തിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
185കെ ജെ മാത്യുകാലാപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
186സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ദേവസ്യഇല്ലിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
187ജോര്‍ജ്ജ് ജോസഫ്പൊട്ടന്‍പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
188പുരുഷോത്തമ്‍ബൈജുവിലാസം, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
189ജോസഫ്നടുവിലേകുറ്റ്, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
190ജോസഫ് ഉലഹന്നാന്‍വെളിയത്തുമാരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685602
191ജോസഫ്മാടക്കാപ്പിള്ളിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
192ബിജു കെ എല്‍കൊല്ലംമ്മാട്ടേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
193മാത്യു മൈക്കിള്‍പൊട്ടംപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
194ഷാജികണ്ണാടിശ്ശേരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
195ലീലാമ്മ തോമസ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
196മാത്യു കുര്യന്‍വാലുമ്മേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
197തങ്കപ്പന്‍ സി െസ്നെയ്യശ്ശരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
198സന്തോഷ് പി എസ്പുത്തന്‍വീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
199ഉലഹന്നാന്‍ ഇസഹാക്ക്മാടയ്ക്കാപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗിരിജ്യോതിപ്പടി685602
200സാജു ഐസക്ക്മാടയ്ക്കാപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗിരിജ്യോതിപ്പടി685602
201ചാക്കോ വി എംവട്ടക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
202ഗോപിനാഥന്‍മറ്റത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
203ജോണ്‍ കെ എംകല്ലംത്തറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗിരിജ്യോതിപ്പടി685602
204സണ്ണി ജോസഫ്കാരിമറ്റത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗിരിജ്യോതിപ്പടി685602
205ജോര്‍ജ്ജ് അബ്രാഹംപുതുവനക്കുടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗിരിജ്യോതിപ്പടി685602
206രവീന്ദ്രപിള്ള നാരായണപിള്ളകിഴക്കുംകരപുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
207ജോസഫ് എം എമന്ത്രപ്പാറയില്‍, പൈനാവ് , കൊച്ചുപൈനാവ്685603
208ആഗസ്തി എം സിമന്ത്രപ്പാറയില്‍, പൈനാവ് , കൊച്ചുപൈനാവ്685603
209തങ്കപ്പന്‍ റ്റി കെതറയില്‍, പൈനാവ് , കൊച്ചുപൈനാവ്685603
210ബിനു മാത്യുപറപ്പിള്ളിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പൈനാവ്685602
211രാജു കെ എംഅമ്പലത്തില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
212റഫീഖ് ആര്‍സ്മിതാഭവന്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
213ദേവസ്യ എം റ്റിമന്ത്രപ്പാറയില്‍, പൈനാവ് , കൊച്ചുപൈനാവ്685603
214ശ്രീകുമാര്‍ സി റ്റിചെമ്മരപ്പിളളില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
215ബെന്നി ജോസഫ്കണ്ണാട്ട്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
216സുരേന്ദ്രന്‍ പിഎസ്പേഴത്തോലില്‍, പൈനാവ് , കൊച്ചുപൈനാവ്685603
217ദേവസ്യ ഔസേഫ്പഴയമാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
218തോമസ് എം റ്റിമുതുകാട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗിരിജ്യോതിപ്പടി685602
219ജോണ്‍സണ്‍ വി എന്‍ഇ 30 ഡിക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
220ഫിലുമോന്‍ ജോസഫ്ഇലവുംമാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
221റോയി കെ ജോസഫ്കോലടിപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
222ബെന്നി ജോസഫ്അരഞ്ഞാണിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
223ആര്‍ ശരവണന്‍ശ്രീരാമവിലാസം, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
224മുരളീധരന്‍ എന്‍സി 13 ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
225അലോഷിപോള്‍സി 10 ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
226പി റ്റി തങ്കച്ചന്‍പള്ളിപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
227പ്രദീപന്‍സി 1 ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
228സുരേഷ്കുമാര്‍പുതുശ്ശേരില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
229കെ വിശ്വനാഥന്‍നാദം, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
230കുര്യാക്കോസ് കെ വികണ്ടംമാലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
231മനോജ് കുരുവിളമേച്ചിറകത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
232ജെയിംസ് വി എംവരിയ്ക്കപ്ലാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
233ആല്‍ബര്‍ട്ട് ചാക്കോതൊട്ടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
234ബിജു പി പിപുളിയ്ക്കപ്പമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
235സന്ന്യാസിഇ 12 ഡിക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
236സതീഷ് ചന്ദ്രന്‍ഡി 15ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
237മാടസ്വാമി എം14 ഡിക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
238ജയമ്മ പിപുറയ്ക്കാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
239സാലി ബേബിപുളിക്കന്‍പാറതാഴേതില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗിരിജ്യോതിപ്പടി685602
240ജോസ് വി ജെവരകില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗിരിജ്യോതിപ്പടി685602
241പാപ്പമ്മാള്‍കക്കികവലവീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , ഗിരിജ്യോതിപ്പടി685602
242പി കെ രഘുപൂവ്വത്തിങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
243മോഹന്‍ദാസ്എടപ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
244മോഹനന്‍തുണ്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
245കണ്ണന്‍ എംഅരുണാന്തലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
246അനില്‍കുമാര്‍ എം എസ്മോഹനവിലാസം, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
247മരുതരാജ്ഗുരുഭവനം, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
248വിജയചന്ദ്രബാബുതടത്തില്‍പുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
249മുരളീധരന്‍ കെ കെകോലോത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
250ത്രേസ്യാമ്മകുമ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
251കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍വാടകവീട്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
252മരുതരാജ് എസ്വിഷ്ണുഭവന്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
253ഷൈന്‍ എംപുളിവിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
254സുമേഷ് പി െസ്പ്ലാത്തോട്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
255രാജന്‍ വി എന്‍വേണ്ടപ്ലാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
256മനോജ് കുമാര്‍ സി ടിഇ 6 എ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
257വാസിയമ്മാള്‍ഇ 6 ഡി ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
258കെ കെ സജീവ്കൊച്ചുപ്ലാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
259പ്രകാശ് റ്റി ആര്‍തുണ്ടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
260ലിന്‍റാ ജോസ്കാഞ്ഞരത്തിങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
261സിന്ധു പി കെപൊട്ടനാനിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
262സിനി കെ മാത്യുകുഞ്ചെറക്കാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
263ജിന്‍സ് ജോര്‍ജ്ജ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 18 എ, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
264സിന്ധു ജോസഫ്ചേന്നാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
265കെ ബി വിജയന്‍കളരിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
266അഷറഫ് ഇ കെഎല്‍പ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
267ദിലീപ് റ്റിക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 14 എ, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
268സി പി മണിചീനിക്കാലായില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വഞ്ചിക്കവല685602
269ഓമന അമ്മാള്‍താന്നിക്കാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
270ജയചന്ദ്രന്‍ ജിജയവിലാസം, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
271ചന്ദ്രന്‍ എസ്ആവണി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
272സതീശന്‍ആദിത്യഭവന്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
273ജോസഫ് എം റ്റിമുളങ്ങാശ്ശേരില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
274ശോഭന കെ കെക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 15 ഡി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
275രാജന്‍ എസ്പുള്ളിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
276തോമസ് എംഎംമാവേലിക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
277സരള എം എസ്കരിമുണ്ടയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
278ശംഭു വിജയന്‍തോണിശ്ശേരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
279ഭുവേഷ് ബാബുമേലേത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
280സുനില്‍കുമാര്‍ പി എംക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 9 എ, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
281ജോബി കുര്യാക്കോസ്നമ്പേലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
282കെ എസ് മധുകരോട്ടുവീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
283ബിജു വര്‍ഗീസ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 16 എ, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
284കെ ശിവാജിക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 8 എ, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
285മേരി ഷെറിന്‍ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 8ബി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
286പി ഡി തോമസ്പ്ലാക്കുഴിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
287ബിജു കെക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 7 ഡി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
288ജെയിംസ് ജോണ്‍ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 6 എ, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
289സാംബശിവന്‍ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 6 ഡി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
290ചാക്കോ കെ കെകുമ്പാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
291മറിയാമ്മ എം സിക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് യു ഡി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
292സുരേഷ് ബാബു എസ് ആര്‍ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം ഇ 19 എ, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
293ഷാജി എം എസ്മാരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
294സജി എസ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 5 ബി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
295ജോബ് ബഹാദൂര്‍ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 2 എ, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
296അയ്യപ്പന്‍ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം ഡി 14 ബി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
297സുരേഷ് പി ജിക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം ഇ 12 ബി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
298ബാര്‍ത്തലോമിയോ സി ജെക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം എഫ് 2 ഡി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
299ജോണ്‍സണ്‍ വി എസ്വാലിയില്‍ പുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
300വിലാസിനി ഒ എംമൂന്നിലവുങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
301രാജു തോമസ്വറങ്ങലക്കുടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
302രതീഷ്കുമാര്‍എ ഡിക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം ഇ 2 ബി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
303ബാലമുരുകന്‍ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം ഇ 9 എ, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
304രാധാകൃഷ്ണന്‍ പി ആര്‍ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം ഇ 11 ബി, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
305സുരേഷ് പി എസ്പുത്തന്‍വീട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
306പി കെ രവിക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം ഇ 12 എ, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
307ജിയോ പി സിക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം ഇ 13 എ, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
308സുശീല ദാനിയേല്‍ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നം ഇ 14 എ, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
309മദനമോഹനന്‍ വി കെമണിനിവാസ്, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602
310ബെന്നി തോമസ്ഞാറയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളക്കയം685602
311കുര്യന്‍ മാത്യുമുട്ടനോലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളക്കയം685602
312ഭവാനി രാജന്‍ആര്യഭവന്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കോളനി685602