വാർഡ് VI കേശമുനി

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1സുരേന്ദ്രന്‍ പി എസ്പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
2ജയിംസ് കെ ജെ(ചാക്കോച്ചന്‍)കുന്നപ്പള്ളി, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
3ജോണി കെ ജെകിളിയിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
4പി വി വര്‍ഗ്ഗീസ്പടുതോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
5ബേബി മാധവന്‍പുന്നാപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
6അന്നക്കുട്ടി ചാക്കോഎള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
7നെബു പി ബികദളിക്കാട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
8എം ജി സുരേന്ദ്രന്‍മലയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
9ഗോപാലന്‍മനയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
10പ്രസന്നന്‍തട്ടാമുറിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
11ചാക്കോതേവറാനിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
12സണ്ണി പി ജെപള്ളിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
13മേരി തോമസ്തേവറാനിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
14പൈലിവെള്ളാക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
15സലീം കെ എംകീച്ചേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
16സാജു വര്‍ഗ്ഗീസ്കാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
17റിജോ(ജോസഫ്)ചക്കുളത്ത്ലി‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
18പരീത് എം എമുട്ടത്തുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
19രമണി പ്കാശ്കൊച്ചുവീട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
20ജോര്‍ജ്ജ് കെ ജെകാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
21ഷാജു ഇ എഈട്ടിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
22ജാനകി മാധവന്‍ആനിക്കുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
23വിശ്വംഭരന്‍ എ എംആനിക്കുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
24മാധവന്‍ പി എസ്പിള്ളേര്‍കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
25പി ജെ ജോസഫ്പാലിയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
26ശാരദ കൃഷ്ണന്‍ചാമക്കാട്ട് കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
27സുകുമാരന്‍ നായര്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
28കുര്യാക്കോസ്പാലിയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
29ഗണേഷന്‍ഇല്ലിക്കത്തൊട്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
30തോമസ് വര്‍ഗ്ഗീസ്ഇരട്ടപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
31സെബാസ്റ്റ്യന്‍ചില്ലാറ്റിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
32വര്‍ക്കി ചാക്കോഇരട്ടപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
33ഉലഹന്നാന്‍ വര്‍ക്കി(കുഞ്ഞ്)ഇരട്ടപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
34ജോര്‍ജ്ജ് ഇ വിഇരട്ടപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
35സോമശേഖരന്‍ നായര്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
36ശങ്കരന്‍ എഇലവുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
37ഭരതന്‍ പി എന്‍പടിഞ്ഞാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
38സുമതി ഭാസ്ക്കരന്‍തണ്ടായിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
39ബേബി കെ സിഇരട്ടപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
40ജോസ് പി ഇപുന്നവിളാകത്ത്, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
41ആഗസ്തി ജോസഫ്പന്നാരകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
42ജോഷി വര്‍ഗ്ഗീസഗ്പുലവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
43ബേബി കെ പികുത്തനാപിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
44ഏലിക്കുട്ടി ജോസഫ്വാളായില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
45സുധന്‍ ടി പിതെക്കേമായില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
46മേരി ജോര്‍ജ്ജ്ചാലപ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
47രാജന്‍ പി എംപാണ്ടകശാലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
48ഇസ്മായില്‍ കെ എച്ച്കരിക്കംപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
49നാസര്‍ എം എസ്മാഞ്ഞുമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
50പാത്തുമ്മപാതിരവേലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
51അലി കെ എംമങ്കുഴിയല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
52മുജീബ് റഹ്മാന്‍ഇല്ലിച്ചുവട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
53ഇസ്മായില്‍ഇറമ്പത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
54തങ്കപ്പന്‍ കെ എന്‍കണ്ണന്‍കുളത്ത്, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
55സുകുമാരന്‍ നാരായണന്‍തൊണ്ടിപ്പാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
56അനീഷ് എം എമൈലംപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
57റെജിവട്ടപ്പാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
58ഫ്രാന്‍സിസ് കെ വികുന്നാശ്ശേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
59മാനുവല്‍ എ ജെആക്കത്തൊട്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
60സുകുമാരന്‍കണിയാംകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
61കുട്ടപ്പന്‍ആയിഞ്ചിറക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
62ജോണ്‍ കുര്യാക്കോസ്തേവറാണിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
63മര്‍സിലി പി എംപ്ലാത്തോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
64ജോയി കെ വികുന്നാശ്ശേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
65ജയിംസ് മാത്യുഎള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
66ജോണ്‍സണ്‍എള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
67വര്‍ക്കി മത്തായിഎള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
68ജെയ്സണ്‍ മാത്യുഎള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
69ആന്‍റണി തോമസ്കല്ലുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
70കുഞ്ഞന്‍പിള്ളേര്‍കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
71പി കെ തങ്കപ്പന്‍പുളിയാനിപുഴയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
72ശങ്കരന്‍ അയ്യപ്പന്‍പിള്ളേര്‍കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
73രാജമ്മപുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
74തോമസ്കളരിക്കുമാലിത്ത്, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
75ജോസഫ് വി എംവട്ടക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
76രവി കെ പികല്ലേക്കണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കേശമുനി685602
77ജോയിചാമപ്പാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
78അന്നമ്മതണ്ടേല്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
79മാത്യുതണ്ടേല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
80രാഘവന്‍കൊടിഞ്ഞിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
81ചാക്കോ വര്‍ക്കിഎള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
82റ്റി എം കുര്യന്‍തണ്ടേല്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
83ജോസഫ് വര്‍ക്കിഎള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
84കാസിംതണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
85ഫിറോസ് ഖാന്‍കണിയാംപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിസിറ്റി685602
86അസീസ് റ്റി കെതുറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
87ഇല്യാസ്പനച്ചിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , പള്ളിസിറ്റി685602
88സി എ അബ്ദുല്‍ അസീസ്ചെങ്ങഴിമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
89നാരായണന്‍്‍ നായര്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
90ബഷീര്‍ സി എംചിറയ്ക്കത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
91മുജീബ് ഇ എസ്ഇറമ്പത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
92ജയകുമാര്‍ വിപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
93കരീം പരീത്ചിറയ്ക്കത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
94തോമസ് ചാക്കോകോടശ്ശേരിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
95ബാലന്‍ കെചാരുമൂട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിസിറ്റി685602
96എസ് ജയകുമാര്‍മേച്ചേരിപുത്തന്‍വീട്, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
97ബാലകൃഷ്ണന്‍പടിഞ്ഞാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
98മധു ബാലകൃഷ്ണന്‍പടിഞ്ഞാളയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
99സുഭാഷ് ചന്ദസാരംഗിമംഗലത്ത്, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
100സുകുമാരന്‍മാടവനയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
101രാജന്‍ എംകുരുവേലിക്കുടി, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
102ഫ്രാന്‍സിസ്നെല്ലിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
103അബ്രാഹാംകുറ്റിപ്പൂവത്തിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
104ജയന്‍ കെ എകാളിയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
105ജോസഫ്സ്രാട്ടേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
106മാരിയപ്പന്‍പേഴുംകാട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
107വിജയേന്ദ്രന്‍തെങ്ങുവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
108തങ്കച്ചന്‍ വി ബിവലിയകണ്ടത്തിന്‍കര, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
109സത്യന്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍പടിഞ്ഞാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
110ലക്ഷ്മിരണ്ടാനിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
111മധു ഗോപാലന്‍രണ്ടാനിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
112സുഭാഷ് കെ എസ്കാവുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
113ഔസേഫ് പത്രോസ്കുപ്പമലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
114ഗോപി പി എസ്പിള്ളേര്‍കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
115ഷാജി വര്‍ഗ്ഗീസ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
116ചാക്കോ വി റ്റിവെട്ടുകല്ലാംകുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
117സെബാസ്റ്റ്യന്‍പ്ലാന്തോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
118ജോര്‍ജ്ജ്(ഐപ്പ് വര്‍ക്കി)പാലേക്കുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
119കെ എം ജോണ്‍കടമ്പനാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
120ജയ്സണ്‍ ചാക്കോവയലപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
121അബ്ദുല്‍ കരീംകുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
122ജോയി ചാക്കോവയലപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
123ജോര്‍ജ്ജ് വി സിപൈലപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
124കെ പി ചന്ദ്രന്‍കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
125സൈമണ്‍പുത്തന്‍വീട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
126റോയി ജോസഫ്ചേറ്റികുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
127ഡൊമിനിക് തോമസ്കുന്നിപ്പുരയിടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
128ജോമോന്‍ കെ ജികണിയാംകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
129ചന്ദ്രശേഖരന്‍കൊല്ലംകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
130മാധവി മാധവന്‍പടിഞ്ഞാറേക്കരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
131ഫിലോമിന വര്‍ക്കികുന്നംകോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
132അയ്യപ്പന്‍ ശിവന്‍കണിയാംകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
133ജോസ് വി എംവെള്ളാരംകാലായില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
134ഏലിയാമ്മ ജോസ്പാലേക്കുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
135മറിയം ജോണ്‍വാലിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
136ബാബു ജോണ്‍വാലിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
137ലിജേഷ്ആലപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
138നീലകണ്ഠന്‍മരവെട്ടിയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
139ജിന്‍സി തോമസ്ആക്കാന്തിരിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
140റെജി മോന്‍ സി ബിചാമക്കാലായില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
141ജോയി ചാക്കോഎള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
142മാത്യു വി വിവലിയകണ്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
143തോമസ് പി ഡിപടിഞ്ഞാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
144രാധ രാജപ്പന്‍സിന്ധുസദനം, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
145രാജേന്ദ്രന്‍ ആര്‍കളരിച്ചിറ, തടിയന്‍പാട്, ലക്ഷംകവല685602
146ഗോപാലന്‍ കെ കെകല്ലേക്കണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
147കേശവന്‍ പി കെപാറച്ചാലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
148സേതു ഗോപിനാഥ്ഇടത്തുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കേശമുനി685602
149സുകുമാരന്‍ എ കെഅമ്പലപ്പുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , കേശമുനി685602
150ശേഖരന്‍ കുട്ടന്‍തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കേശമുനി685602
151സതീശന്‍ പി എസ്പണ്ടകശാലക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
152രവീന്ദ്രന്‍ കെ എകുരിക്കോടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
153ബഷീര്‍ സി എസ്ചരിവിളപുത്തന്‍വീട്, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
154വര്‍ക്കി വി എം (ജോര്‍ജ്ജ്0വട്ടക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
155സന്തോഷ് റ്റി സിപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
156ഡെന്നി ജോണ്‍വാളിയാംപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
157ജോസ്കാട്ടേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
158രാജു എന്‍ എന്‍നടുപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
159ജെയിംസ് ജോസഫ്കാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
160ജയ്സണ്‍ ജോസഫ്തൊട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
161സെലിന്‍ ജോസഫ്വരകില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
162സി ടി ചെല്ലപ്പന്‍ആറ്റാംപള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
163തോമസ് കെ സികാലായില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
164രമണന്‍ എന്‍ റ്റിനടുപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
165ജോസഫ് ജോസഫ്തൊട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
166ദാസ് ഫ്രാന്‍സിസ്തുണ്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
167ലിസ്സി ജോസഫ്പുല്ലാനിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
168തോമസ് എം എസ്മംഗലത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
169രമണി മാധവന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
170വി എന്‍ സുകുമാരന്‍വാഴത്തോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
171മറിയക്കുട്ടി മണിപുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
172മത്തായിവട്ടക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
173ദിവാകരന്‍ പി എപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
174തോമസ്വള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
175പത്രോസ്രണ്ട്കല്ലിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
176ഷാജികണിയംകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
177ഗോപാലന്‍പടിഞ്ഞാറുമ്യാലിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
178സെബാസ്റ്റ്യന്‍ (ദേവസ്യ)കുഴിക്കുത്തിയാനിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
179ജോസഫ്കണിയാംകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
180ബാബുപത്താശ്ശേരില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
181ചന്ദരദാസ്കൊച്ചുപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
182സുനി കെ പികല്ലേക്കണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കേശമുനി685602
183സാറാമ്മകുറുമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
184കുഞ്ഞുമോന്‍മുതിരക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
185തങ്കപ്പന്‍ നായര്‍മുളങ്കുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
186വിജയചന്ദ്രന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കേശമുനി685602
187വിജയന്‍ കെ കെകൊല്ലംകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കേശമുനി685602
188ജോര്‍ജ്ജ്ഇള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
189തങ്കപ്പന്‍കല്ലേക്കണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , കേശമുനി685602
190സെലീനപത്തശ്ശേരില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
191കുര്യാക്കോസ് പൈലിപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
192ദേവസ്യറോജുതാഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
193ലാലുമോന്‍വട്ടക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
194മോളി പീയൂസ്തോട്ടക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
195ചന്ദ്രന്‍ ശങ്കരന്‍പാറച്ചാസിസ്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
196ആന്‍ഡ്രൂസ് ജോസഫ്മണിയാംകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
197ഏലിക്കുട്ടി തോമസ്തോട്ടക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
198ബിനോയ് ജോണ്‍തേവറാനിയ്ലി‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
199നാരായണന്‍പടിക്കുഴക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
200സണ്ണി കുര്യന്‍തണ്ടേല്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
201തോമസ്താളനാനിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
202ഖാദര്‍ചേന്നാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
203ജോണ്‍ റ്റി കെതേവറാണിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
204ഷിജു വി കെവടക്കേമലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
205ഭവാനിപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
206ജോസഫ് റ്റി വിതൊടുകയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
207രവി വി എവള്ളിക്കെട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
208തെയ്യത്താന്‍ അയ്യപ്പന്‍കോട്ടക്കുട്ടി, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
209കെ കെ ശിവന്‍കാളിയന്താനത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , കേശമുനി685602
210അജിത് പ്രസ്്ദ്കോലഞ്ചിറ, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
211വില്‍സണ്‍ പൊലോസ്ഈന്തനാല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
212ജോഷി സി ജെചാത്തംകണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
213പ്രഭാകരന്‍നെല്ലിച്ചുവട്്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
214സോമനാഥന്‍ നായര്‍മൂന്നോലിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
215അലിയാര്‍ ടി എതളര്‍കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
216പുരുഷോത്തമന്‍പാണാപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
217ബിനോയി കെ എന്‍കല്ലിടുക്കനാനിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
218ജോര്‍ജ്ജ്വടക്കേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
219ഇല്യാസ് റ്റി എതളര്‍കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
220മോഹനന്‍പൂതക്കുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
221ഗോപിനാഥന്‍ നായര്‍പന്താക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
222രവീന്ദ്രന്‍ കെ കെകിഴക്കേക്കര, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
223റോബര്‍ട്ട്ഓടക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
224അസ്സീസ്നടൂപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
225ഷാജഹാന്‍കുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
226ദീപു ചന്ദ്രന്‍പാറച്ചാലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
227ബാലകൃഷ്ണന്‍കുരിക്കോടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
228ജോര്‍ജ്ജ്കോകണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
229ഭാസ്ക്കരന്‍കിഴക്കേക്കര, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
230ശ്രീകുമാര്‍ കെകുറുങ്ങാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
231ശ്രീകുമാര്‍ എസ്കിഴക്കേക്കര, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
232ജിന്‍സ് കെ മാത്യുകുന്നപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
233മൂസ്സാ കോയക്കുട്ടികൊച്ചുപുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
234നെല്ലാന്‍കല്ലേക്കണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
235സി എ ഇല്യാസ്ചങ്ങഴിമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
236മുഹമ്മദ്പനച്ചിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
237ജോസഫ്ചാത്തംകണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാംകുളം685602
238സൈനുദ്ദീന്‍പനച്ചിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
239മധു എം ജിമൂശ്ശാരിയത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
240സലിം റ്റി എതടത്തരികത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
241ഫ്രാന്‍സിസ് ചാക്കോപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
242അസീസ് അലിയാര്‍കൈനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
243കെ എം സെബാസ്റ്റ്യന്‍കമ്പക്കത്തുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
244സുലൈമാന്‍ഇറമ്പത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
245മാത്യു ദേവസ്യപൂവക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
246നാണുക്കുട്ടന്‍പുളിവേലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
247മാത്യു ചാക്കോകച്ചിറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
248ഫിലിപ് വി വിവള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
249ജോസഫ് പി ഡിപൂവക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
250ഇല്യാസ് ഇ എച്ച്ഇറമ്പത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
251റെജി കുഞ്ഞ്പിള്ളേര്‍കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
252സുരേഷ്കാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
253ജയിംസ് മാത്യുഓടക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
254ബിജോഗോപിഈട്ടിച്ചോട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
255തങ്കച്ചന്‍കുന്നംകോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
256കെ എം അവിരാച്ചന്‍കൂനംമാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
257സ്റ്റാനി ചാക്കോവാലിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
258ജോസ് കെ എംകടമ്പനാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
259ജോയി വര്‍ഗ്ഗീസ്പുളിക്കക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
260ഏലിക്കുട്ടിമണിമലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
261സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എ ഡിആനത്താരക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
262രവീന്ദ്രന്‍പതാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
263പ്രഭാകരന്‍ സി ജിചിറക്കണ്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
264സെബാസ്റ്റ്യന്‍ തോമസ്കൊച്ചുപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
265സണ്ണി എ എംഅറയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
266ഭാരത്പന്താക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
267ചെന്താമരാക്ഷന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
268ജോസ് മാത്യുഓടക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
269സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എ ഒഏര്‍ത്തടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, ലക്ഷംകവല685602
270വിനോദ് വര്‍ഗീസ്കൊടുവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
271പി ജി ഷാജിപഴംപിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
272കെ ജെ മണികുത്തനാപിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
273തോമസ്ചക്കാലയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
274മേരികൊച്ചുപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
275പൈലി ഉലഹന്നാന്‍ചേറ്റാനിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
276ഏലിക്കുട്ടി മത്തായികനമ്പനാട്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
277പൈലി സി വിചേറ്റാനിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
278ജോസഫ് (ബേബി)കാളമ്പേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
279നോബിള്‍പൊരിയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
280ജോസ്പൊരിയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
281എന്‍ എന്‍ വാസുനടക്കുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
282അലിയാര്‍മുട്ടത്തുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
283അലിയാര്‍ റ്റി എംതണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
284ഇബ്രാഹിംകീച്ചേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
285ഉണ്ണി പി എംപടിഞ്ഞാറേക്കര, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
286ലത്തീഫ് പി കെകാവുകാട്ട് പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
287യൂസഫ് റ്റി എതളര്‍കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
288മുഹമ്മദ് കണ്ണ്കീച്ചേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , സ്കൂള്‍സിറ്റി685602
289രാമചന്ദ്രന്‍ പി എസ്പാമ്പാറക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
290ജോസഫ് വി യുവട്ടമലക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ലക്ഷംകവല685602
291പി കെ ഉണ്ണിപഴപ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
292അസീസ്കാവുകാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
293അസീസ് അലിയാര്‍മുട്ടത്തുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
294പ്രഭാകരന്‍പാറച്ചാലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
295കരീംപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
296ബിനോയി ദേവസ്യകൊമ്പനാകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
297സോളി ജോസഫ്പുളിന്താനത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
298റോസമ്മ ജോര്‍ജ്ജ്വട്ടമലക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
299ഹമീദ് റാവുത്തര്‍കുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
300കുഞ്ഞൂഞ്ഞ്പഴപ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
301കാസിം എം കെമങ്കുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
302സീനത്ത ഷാഹുല്‍മരവെട്ടിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
303ത്രേസ്യാമ്മപാണ്ടന്‍കല്ലില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുല്ലക്കാനം685602
304കരീം പി എസ്പാണപറമ്പലി്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പള്ളിസിറ്റി685602
305സെബാസ്റ്റ്യന്‍ കെ ജെകാണ്ടാവനത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശമുനി685602
306തോമസ് ഐസക്ക്വാളിപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602