വാർഡ് V തടിയമ്പാട്

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1ഷാജിനെല്ലിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
2നാരായണന്‍ പി. ന്‍പഴബിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
3പി എന്‍ ഗോപിപഴബിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
4ജോണ്‍ എം ഐമാടവന, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
5ജോസ് എം.ഐമാടവന, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
6പന്ക‍ംജാഷിയമ്മ എന്‍ എന്‍കൊന്നയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
7വല്‍സമ്മ ചന്ദ്രരന്‍ഏക്കമറ്റത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
8റോയി മാത്യു ( ജോസഫ്)മനപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
9റോയി മാത്യുമനപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
10റോസമ്മവേങ്ങച്ചുവട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
11എല്‍സി ജോസ്കല്ലംപ്ള‍ാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
12ജോണ്‍സണ്‍ സീലാസ്പാതിരിക്കോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
13ജോണ്‍ ഇസാക്ക്പുന്നാവിളകത്ത്, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
14ആഗസ്തി കുര്യാക്കോസ്ഭവന്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
15ബിജിമോന്‍ മാത്യുശൗരൃക്കുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
16പത്രോസ് തോമഉരുളിച്ചാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
17വാസുദേവന്‍. പിഅറയ്ക്കപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
18ലീലാമ്മ ഐസക്ക്കല്ലുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
19ജോയി ജോസഫ്കാവില്‍പുരയിടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
20ശാന്ത രാമചന്ദ്രന്‍അറയ്ക്കപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
21സാബു വര്‍ക്കിഇളംതോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
22മത്തായി സി വിചെട്ടിമഠത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
23ജോണി വി എംവട്ടക്കുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
24അഗസ്റ്റിന്‍ എ ഒഅമ്പഴത്തിനമറ്റം, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
25ജോളി പി ജിപാശേരിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
26ബാബു എം ഇമുഹാലപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
27തോമസ് പി ജെപുളിക്കക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
28ബാബു M Iമാടവന, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
29സജി ജോര്‍ജ്ജ്തടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
30ജി രമേശന്‍ നായര്‍പുത്തന്‍പുരയക്കല്, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
31ഐപ്പ് വര്‍ക്കിഇരട്ടപ്ളാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
32ജോയി KKകിഴക്കേകര, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
33ജോബി അഗസ്റ്റിന്‍തടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
34തങ്കപ്പന്‍ പി ല്‍പൂന്തുരുത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
35റെനി T Mതൈവറ്റത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
36ഐപ്പ് ജോസഫ്മാടവന, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
37പൗലോസ് സി ഡിചെല്ലിയാംപുറം, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
38ജോണി വര്‍ഗ്ഗിസ്ഇളംതുരുത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
39റെജിമോന്‍ പി വിപരുത്തപാറവിള, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
40അല്‍ബര്‍ട്ട് മാത്യുമാടവന, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
41രജിത്ത് ശങ്കരന്‍പുഷ്പത്തലയം, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
42ശങ്കരന്‍നടുകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
43ഷാജീ ജോസഫ്മുത്തനാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
44സന്തോഷ്കുറ്റാകുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
45സിബി ജോസഫ്വള്ളാടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
46ജോണ്‍സണ്‍ ചെറിയാന്‍കരോട്ട് ചുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
47സന്തോഷ് P Pപാറത്താഴത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
48ജോണ്‍സണ്‍ചാലപ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
49ജോസഫ്അതിര്‍ത്തിമുക്കില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
50ജോര്‍ജ്ജ് സി ന്‍മട്ടയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
51യോഹന്നാന്‍ ചാക്കോപുളിക്കക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
59ജോസഫ്പുതുശ്ശേരിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
60വിന്‍സെന്‍െറ് എ ജിഅത്തിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
61ചാക്കോച്ചന്‍ എ പിഅകളയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
62ബേബി പി എല്‍പൂന്തുരുത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
63ജോര്‍ജ്ജ് മാത്യുകൊമ്പക്കാതോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
64രാജു കെ ജിനെല്ലികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലികുന്നേല്‍685602
65അന്ന>നെല്ലികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
52ജോണ്‍ ഉലഹന്നാന്‍കൊച്ചുപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
53സുകുമാരന്‍ കെ കെകുറ്റാകുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
54ഐപ്പ് കെ വികുമ്പിളിമൂട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
55ചാക്കോ ജോസഫ്ചെട്ടിമട്ടേല്‍, തടിയന്‍പാട്, ചെട്ടിമട്ടേകവല685602
56റോയി അബ്രഹംനെല്ലികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലികുന്നേല്‍685602
57അബ്രാഹം ചാക്കോനെല്ലികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലികുന്നേല്‍685602
58ജോണമ്മ കുര്യാക്കോസ്പ്ലാകുട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, നെല്ലികുന്നേല്‍685602
66കുര്യാച്ചന്‍ കെ എകുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
67ഔസേപ്പച്ചന്‍അകളയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
68മുഹമ്മദ് കൊന്താലംകുന്നുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
69മീനാക്ഷിപനപിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
70ജോയി T Vതേക്കലകാട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
71ജോര്‍ജ്ജ് സി വിചാത്തംകോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
72സാജന്‍കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
73അശോകന്‍ കെ എസ്കൊന്നപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
74ജെയിംസ് പി ജെപുളിയന്‍മാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
75സജി കുമാര്‍ദേവദത്ത, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
76ജസ്റ്റിന്‍ ചാക്കാചെട്ടിമട്ടേല്‍, തടിയന്‍പാട്, ചെട്ടിമട്ടേകവല685602
77ഷിജു M Gമേവക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, ചെട്ടിമട്ടേകവല685602
78ജോഷ്വാ P Cപുളിയന്‍മാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
79ജോസ് പിസിപാറയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
80ബിനോയി പി യുഉരുളിച്ചാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
81ജോര്‍ജ്ജ് മാത്യുവെട്ടുകല്ലുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, 685602
82അബ്ബാസ് K Aകുപ്പശ്ശേരിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
83ബാബു K Uകളത്തിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
84ജോണ്‍ വര്‍ക്കിചാത്തംകോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പാലിയത്ത്പടി685602
85ജോസഫ് തോമസ്ചിറ്റംവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
86സണ്ണി N Rനെല്ലികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
87ജോര്‍ജ്ജ് K Uകുറ്റിപാലയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
88റെജു കുര്യന്‍കുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
89ജോസ് വര്‍ഗീസ്കുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
90തോമസ് T Tതോട്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
91പോള്‍ മാനുവല്‍വലിയ പുത്തന്‍പുരയുല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
92സണ്ണി K Pകുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
93സന്തോഷ് കുമാര്‍ P Bപടിഞ്ഞാറെ ചിറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
94ജോഷി P Bപടിഞ്ഞാറെ ചിറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
95ഭാസ്ക്കരന്‍ P Vപടിഞ്ഞാറെ ചിറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
96ചാക്കോ N Mനിരവത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
97വര്‍ഗീസ് അവിരപാറയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
98മണി P Sപതിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
99തങ്കച്ചന്‍ V ഐലക്ക്വാതല്ലൂര്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
100ജോസ്പുഞ്ചേകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
101നാരായണന്‍ പരമേശ്വരന്‍പടിഞ്ഞാറ്റുമാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
102ജോസഫ് വര്‍ഗീസ്ശെങ്കുരിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
103മേരി പൗലോസ്വയിയപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
104മൂസ P Pപീടികതാഴത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
105മോഹനന്‍ രാമന്‍ക്കുട്ടിവെട്ടിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
106കേശവന്‍.P Pപുത്തന്‍പുരയക്കല്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
107സുരേഷ് C Kചെമ്പന്‍പ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
108നിസ്സാര്‍ V Hവെള്ളുപ്പറൂബില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
109ഹമീദ്വെള്ളുപ്പറബില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
110അബ്ദൂള്‍ റഹിം P Pപീടികതാഴത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
111നീല്ണ്ടന്‍പനയെക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
112ജോണസി എബ്രഹംശബരിയാമാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
113ജോസഫ് V L`വലിയ വീട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
114ചാക്കോ V Mവെള്ളരക്കൊലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
115ഷിജു തോമസ്കല്ലുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
116അന്നാമ്മ എബ്രഹംപൂണിക്കാന്‍ക്കാലായില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
117ബേബി V Mവെള്ളാരംക്കാലായില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
118കമലന്‍ K Kകുന്നുമേത്തറ, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
119കുഞ്ഞുമോന്‍ യോഹന്നാന്‍കൊല്ലമകോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
120തോമസ് തോമസ്കുമ്പുക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
121സിറില്‍ രാജ് Kകിഴക്കേകര, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
122ജോസഫ് V Mവെള്ളാരംകാലായില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
123മുഹമ്മദ്പള്ളിയാളി, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
124മരിയക്കുട്ടിനെല്ലിക്കത്തോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
125നാരായണന്‍ നായര്‍പടിഞ്ഞാറെകുളിരാങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
126ദേവസി വര്‍ഗീസ്വലിയപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
127ത്രേസ്യാ മത്തായിഅവലുകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
128മാര്‍ട്ടിന്‍ N Kനെല്ലിക്കത്തോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
129ഡോമിനിക് ജോസഫ്കുറ്റിച്ചിറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
130ബാബു M Pമന്‍മണഅണ്ണോപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
131തങ്കച്ചന്‍ A Mഅറയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
132തോമസ് K Jകുറ്റിച്ചിറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
133ജയിംസ് വര്‍ക്കിമലേപ്പറബില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
134സുമിക് ജയിംസ്മലേപ്പറബില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
135മധുസുത നായര്‍മുല്ലുര്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
136സിജു തോമസ്പുത്തന്‍പുരയക്കല്, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
137കുര്യന്‍ E Tഎഴുത്തുപരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
138തങ്കച്ചന്‍ K Lതൊല്ലംമാട്ടേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
139സോമശേഖരന്‍പുത്തേഴത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
140കുര്യന്‍ ജോസഫ്തേകേവയലില്‍, തടിയന്‍പാട്, ആശുപത്രിപടി685602
141ലക്ഷ്മണന്‍ P Kപാലതിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
142ശ്രീജിത്ത്പുത്തന്‍പുരയക്കല്, തടിയന്‍പാട്, വളാടികവല685602
143തങ്കച്ചന്‍ വാസുദേവന്‍വലിയ പുത്തന്‍പുരയുല്‍, തടിയന്‍പാട്, വളാടികവല685602
144വര്‍ഗിസ് മാത്യുആലനകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
145മേരിക്കുട്ടി ജോസഫ്വലിയ പുത്തന്‍പുരയുല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
146വിനു ജോസഫ്കുളങ്ങരതൊട്ടയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
147രാമകൃഷ്ണന്‍ T Gതേക്കേകാക്കനാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
148നിക്കോള്‍സണ്‍കിഴക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
149മറിയക്കുട്ടി ആന്‍റണിനടുകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
150ജോളി V Cവാലിയില്‍പുത്തന്‍പുര, തടിയന്‍പാട്, വളാടികവല685602
151ജോണ്‍സണ്‍ T Vതേക്കിലകാട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
152സിജാത ഹര്‍ദ്വീപ്പാറചാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
153ജോണ്‍ K Aകുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
154ടോമി ജോസഫ്കുറ്റിപാലയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
155ബിജു കുര്യന്‍കുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
156ഷാജി സ്കറിയവൈകളപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
157ജോസ് ജോസഫ്കുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
158ക്ലമന്‍റ് തോമസ്ഐക്കരകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
159അഗസ്തി കെ എകുനംപാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
160ജോണി ഫിലിപ്പ്വാഴപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
161ജിമ്മി വര്‍ഗീസ്കുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
162ടോമിമാടവന, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
163ജോസഫ് P Pപാലാട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
164കുര്യന്‍ K Jകുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
165ജോര്‍ജ്ജ് ജോസഫ്ഇലവിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
166ഷില്ലു പോള്‍അകളയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
167ലീലാമ്മ മാത്യുചാത്തംകോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
168ജോസഫ് വര്‍ക്കിചാത്തംകോട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
169കുര്യന്‍ മാത്യുതെങ്ങ്തോട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
170ജോസഫ് കെ എകുമ്പിളിമൂട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
171ഇന്ദ്രന്‍ N Oഞാറക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
172റോയിമുണ്ടാനിയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
173ബാബു N Cനെല്ലികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വെള്ളക്കയം685602
174അന്നമ്മ മാത്യുകൈതകുളങ്ങര, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
175അനുജന്‍ M Kകളപ്പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
176ഐപ്പ്മംഗലമഠത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
177ശ്യാമള കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിപുത്തന്‍പുരയക്കല്, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
178വിഷ്ണു M Bമേച്ചിറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
179ആനീസ് എബ്രഹംകല്ലുവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
180മനോജ് എ ബിഅമ്പഴത്തിനാല്‍ക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
181സജിവന്‍കുറ്റാകുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
182ശ്രീകല P Kപുത്തന്‍പുരയക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
183ചന്ദ്ര ശേഖരന്‍അനീഷ് ഭവന്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
184റോയി തോമസ്പുതുശ്ശേരിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
185നാരായണന്‍തേയലില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
186അയിഷാബീവീനടുകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
187ഷാജി P Kപാറചാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
188മേരി ജെയിംസ്തടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
189ലിസ്സിയമ്മതുണ്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
190സേവ്യാര്‍പുണയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
191സ്ക്കറിയ കുരുവിളമല്ലികശേരിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
192ട്രീസാ M Vമാടപിള്ളികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
193തോമസ് K Iകരിമാറ്റത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
194മാത്യു വര്‍ഗീസ്മൂണുതോട്ടിലാല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
195‍ജോസ് U Mഉറമ്പുംതടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
196വീരാണ്ടന്‍ മുഹമ്മദ്ഇല്ലിയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
197മാത്യു ജോസഫ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
198ആന്‍റണി M Jമുല്ലശ്ശേരി, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
199ജോയി ജോസഫ്താണികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
200ഷിനോ ജോസഫ്ചിറ്റംവേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, അകളെപടി685602
201ജോയി K Pകല്ലുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കുരിശുപാറ685602
202ബിനോയി തോമസ്പുതുമനയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
203രാമന്‍കുട്ടി K Vകുളുര്‍കുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
204ശശി K Rകാവുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കുരിശുപാറ685602
205ജോണ്‍സന്‍ K Aകുരിശുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കുരിശുപാറ685602
206മാത്യു തോമസ്വടക്കേല്‍, തടിയന്‍പാട്, കുരിശുപാറ685602
207ഷാജി ജോസഫ്വെട്ടിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
208പൈലി ജോസഫ്കുറിച്ചിറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
209ഏലിക്കുട്ടി പത്രോസ്വള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
210അബ്രാഹം ചാക്കോതൈയ്യില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
211മാനുവല്‍ K Pകുറ്റിച്ചിറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
212കുര്യന്‍ T Jതേവര്‍കാട്ട്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
213ജോസഫ് വര്‍ക്കികളപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
214ദേവസ്യച്ചന്‍ ഖ റകുറിച്ചിറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
215അച്ചാമ്മ കുര്യാക്കോസ്പെരുമ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
216സജി ജോസ്തടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
217കുട്ടന്‍ ഔസേപ്പ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
218ബാബു V Dവലിയതറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, വെള്ളക്കയം685602
219ബിജു എബ്രഹംനെല്ലികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, വെള്ളക്കയം685602
220തങ്കച്ചമ്മ ദാമോദരന്‍വലിയതറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
221വിന്‍സെന്‍െറ് പോള്‍കുറ്റിച്ചിറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
222ജോസ് K Vകുളങ്ങര, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
223അബ്രാഹം N Mനെല്ലികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
224മത്തായി ജോസഫ്കിഴക്കാലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
225ജോസ് K Cകിഴക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
226മണി V Mവെളിച്ചികാലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
227ചാക്കോ P Tപഴുര്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
228മേരി K Aകോയിത്തറ, തടിയന്‍പാട്, ചെട്ടിമട്ടേകവല685602
229ബാബു തോമസ്കുമ്മിണിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
230കൃഷ്ണന്‍പരിയിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കുരിശുപാറ685602
231ചന്ദ്രരന്‍ K Kകൈമപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, കുരിശുപാറ685602
232വര്‍ക്കി P Cപുന്നയക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, കുരിശുപാറ685602
233സുമേഷ്കാവുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
234ബേബി K Kആശാരിപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
235ജോര്‍ജ്ജ് വര്‍ഗീസ്ചക്കൂലിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
236മാത്യു V Jവെച്ചൂര്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
237ആലിസ് ജോസ്കുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
238ജോസഫ് V Aവട്ടാപ്പറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
239ജോസ് P Pപോട്ടോകാരന്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
240ചാക്കോ N Mനിരവത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
241ജോസ് K Aകുനംപാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, ആശുപത്രിപടി685602
242മാത്യു P Tപുളിമൂട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
243സണ്ണി ജോസഫ്നടുവത്തേട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
244സെബാസ്റ്റ്യന്‍ മത്തായികളപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
245മോഹനന്‍ V Kവെള്ളാരംപൊയ്കയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
246ഡെന്നി വര്‍ഗ്ഗിസ്ഇളംതുരുത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
247ബൈജു RT C - 8/715, പൈനാവ് , വാഴത്തോപ്പ്685603
248ജേക്കബ് മാത്യുവലിയപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
249ദിലിപ് Tതടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
250മാത്യു തോമസ്പള്ളിത്താഴത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
251ജോര്‍ജ്ജ് പോള്‍തേക്കേമാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
252ജുബി പ്രഭാകരന്‍പാറചാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
253ഉഷ സതീശന്‍പാറചാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
254അന്നക്കുട്ടി ജോര്‍ജ്ജ്നെല്ലികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
255പ്രഭാകരന്‍ P Kപാറചാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
256ജെയ്സണ്‍ ജോസഫ്വരകില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
257ഉദയന്‍ K Gകാവുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
258മണിവയലിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
259രവിന്ദ്രരപിള്ളവീട്ടുപേരില്ല, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
260ബിനോയി ഐപ്പ്മംഗലമഠത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
261മണികുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
262ജോണി K Pകുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
263പുരുഷോത്തമന്‍ നാരായണന്‍പാലാഴി, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
264മോഹനന്‍ K Cകൊച്ചിപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
265മണി ജനാര്‍ദ്ദനന്‍വയലിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
266ബിനു C Oചെരുവിളയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
267വര്‍ഗീസ് N Mനെല്ലികുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
268രഞ്ജിത്ത് ദേവസ്യമാടകുളത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
269തങ്കച്ചന്‍ M Pമുണ്ടനാനിയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
270ഹമീദ്മാട്ടോലിന്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിത്താഴം685602
271ലിസി പൈലിചെറുകപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, വാഴത്തോപ്പ്685602
272ഗോവിന്ദന്‍വീട്ടില്‍കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
273ജോസ് കുര്യക്കോസ്കിഴക്കേകര, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
274ഫ്രാന്‍സിസ് മത്തായിആവലുംകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
275ജോമി തോമസ്കത്തേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
276ഗിരിഷ് കൃഷ്ണന്‍ചാമക്കാട്ടുകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
277ബ്രിജിത്ത ജോസഫ്കണിച്ചാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
278ദേവകി കുഞ്ഞുഞ്കണിപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, കുരിശുപാറ685602
279സ്ക്കറിയ ജോസഫ്മരുതുകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, ഉണ്ണിസിറ്റി685602
280സുനില്‍ കെ എസ്കുളക്കാട്ട് കുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
281ആഗസ്തികൂനംപാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
282ജോണ്‍ എസ്തപ്പാന്‍തേനമാവില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളിക്കവല685602
283ഐപ്പ് വര്‍ക്കിഇരട്ടപ്ലാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠംഭാഗം685602