വാർഡ് III മഞ്ഞപ്പാറ

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1ജോസഫ് തോമസ്ഇളംതുരിത്തിയില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശുങ്കല്‍685602
2റെജി. കെ ജെകാളാന്പേല്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശുങ്കല്‍685602
3മാത്യു മത്തായിജയ്യില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശുങ്കല്‍685602
4തോമസ്കുട്ടി .സി എംവേഴന്പശ്ശേരില്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
5ശ്രീകുമാര്‍ശ്രീ വിലാസം, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
6മത്തായി കുര്യന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ685602
7റഷീദ് എല്‍.എച്ച്നാടേലില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
8ആന്‍റ്റണി അഗ്സ്റ്റ്യന്‍വേങ്ങപ്പള്ളിയില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശുങ്കല്‍685602
9അനീഷ് എം കെമണ്ണാര്‍വയലില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശുങ്കല്‍685602
10പ്രിന്‍സ് സ്കറിയ‍‍ഞൊണ്ടിമാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശുങ്കല്‍685602
11ബെന്നി വര്‍ക്കിമരങ്ങാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിങ്കല്‍ ഭാഗം685602
12പ്രഭാകരന്‍ രാമന്‍കുഴിയാനിമറ്റത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിങ്കല്‍ ഭാഗം685602
13ജോസ് തോമസ്താളതാനിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
14കെ ബി ബാബുകൊട്ടാരത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
15വിമലാ മണിയമ്മഇടമറ്റത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
16തങ്കമണി ഭാസ്ക്കരന്‍കല്ലേപ്പിള്ളില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
17ബെന്നി ആല്‍ബര്‍ട്ട്കാട്ടാംകോടിയില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
18മുകന്ദന്‍ കൃഷ്ണന്‍സ്രാന്‍പാട്ട്, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
19സോളമന്‍പുളിക്കക്കുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
20ചാക്കോ ആഗസ്തിപുളിക്കക്കുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
21സുരേന്ദ്രന്‍ കുഞ്ഞപ്പന്‍പുതുപ്പറമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
22ഇസഹാക്ക് മത്തായിമേക്കാട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
23ജോയി ജോസഫ്കുത്തനാവള്ളി, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
24മത്തായി തോമസ്പാലവിളയില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
25കുര്യന്‍ മത്തായിമേക്കാട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
26ജോസഫ് മാത്യുകളപ്പുരയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
27ജോയി ജോസഫ്പരപരാത്ത്, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
28കെ ആര്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍താമരശ്ശേരിയില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
29ചാര്‍ളി ഉലഹന്നാന്‍വള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
30കുരിവിള കുരുവിളതറപ്പേല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
31ജോയി ചാക്കോവള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
32ജോര്‍ജ്കാരക്കാട്ട്, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
33ജോര്‍ജ് തൊമ്മന്‍ചൂണ്ടിയാനിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കരിമ്പന്‍685602
34മത്തായി മാത്യുപുല്‍പ്പേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
35ശാലിനി സുബാഷ്ചാലായില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
36എല്‍സി ആന്‍റണിമ‍ഞ്ഞക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
37വര്‍ഗ്ഗീസ് ചാക്കോകാരക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
38ദേവരാജന്‍ സി കെചാലായില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
39ജോയി ചാക്കോവെട്ടിക്കുഴിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
40രാധ സുകുമാരന്‍കോടത്തൂര്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
41ജേക്കബ് വര്‍ഗ്ഗീസ്കാരക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
42മറിയക്കുട്ടി ചാക്കോവാമറ്റത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
43സോമന്‍ രാഘവന്‍മരുതുംപ്ലാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
44കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി നാരായണന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
45ശ്രീകുമാര്‍ കെ എസ്കുറവംപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
46ശ്രീധരന്‍കുറവംപറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
47സി. ഡി സ്കറിയചമ്പളങ്ങാട്ട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
48ദേവസ്യ സി ഡിചമ്പളങ്ങാട്ട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
49ലില്ലി ജോയിപുകനാനിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
50ബിജു കെ വികാരക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
51പി എം ശശിപരവന്‍തറവീട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
52ബേബി ഔസേഫ്പാറയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
53റോസ അബ്രഹാംവാക്കണ്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
54ഈപ്പച്ചന്‍ കെ എംകൊടികുത്തിയാനിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
55ഷാജി മോന്‍ സി സിചൊക്കുംപാറയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
56കുര്യന്‍താഴക്കണ്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
57ജോസഫ് മത്തായിഅറയ്ക്കപ്പറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
58ജോസഫ് വര്‍ക്കികണ്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
59സുകുമാരന്‍വെട്ടത്തുചിറയില്‍, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
60അന്നമ്മ ഫിലിപ്പ്മകപ്പിള്ളിത്തടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
61ജോര്‍ജുകുട്ടി ഫിലിപ്പ്കാട്ടാംപ്ലാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
62ടോമി പി എപാറയില്‍, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
63പൈലി പത്രോസ്ഉറവുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
64സാബു സാമുവല്‍മുണ്ടയ്ക്കാമറ്റത്തില്‍, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
65റേജി മോന്‍ ആര്‍റോഡ്താഴതഴത്ത്, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
66തങ്കച്ചന്‍വെട്ടിക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
67യു സി ഉന്‍മേഷ്ഉല്ലാസ് ഭവന്‍, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
68ശാന്ത കുട്ടിമണ്ണാര്‍വയലിന്‍, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
69റോസമ്മ ജോസഫ്നെടുംപുറത്ത്, മണിപ്പാറ , 685602
70കെ വി ടോമിച്ചന്‍കരോട്ടുകുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , 685602
71ജോസഫ് തോമസ്കുഴിയാംപ്ലാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
72സിജു വര്‍ഗ്ഗീസ്നെടുംപുറത്ത്, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
73ഐസക് ജോസഫ്കുറിച്ചിയില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
74അബ്രാഹം സി എചാലില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
75ബേബി തോമസ്കല്ലുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
76ബേബി തോമസ്വാഴപ്ലാംകുടി, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
77ജോയി വി ജെവിലങ്ങുംപാറതോട്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
78ജോസ് മത്തായിതകിടിടേല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
79എം എം രാമന്‍കുഞ്ഞ്മാടത്താനിയില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
80ജോസ് പി വിപുളിമൂട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
81സുധാകരന്‍ എം എന്‍മുരിക്കനാനിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
82സുരേഷ് ദേവരാജന്‍ചാലായില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
83ജോസഫ് വര്‍ക്കിവെളളപ്ലാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
84തോമസ് വര്‍ക്കിവാഴപ്ലാംകുടി, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
85ജോര്‍ജ് വര്‍ക്കിവെള്ളപ്ലീക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
86ബെന്നി വര്‍ക്കിവെളളപ്ലാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
87ബാബു തോമസ്പഞ്ഞിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
88ജോയി മാര്‍ക്കോസ്പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
89ബാബു ജോസഫ്കുറ്റിപ്പാലക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
90കരിം കെ പിഇല്ലിച്ചുവട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
91രാജു പി കെപൂവത്തിന്‍ങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
92രവീന്ദ്രന്‍ കേശവന്‍പതാലില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
93വര്‍ഗ്ഗീസ് ഉലഹന്നാന്‍നെടുംപുറത്ത്, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
94അബ്ദുല്‍സമദ് സി പിപാറയ്ക്കന്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
95റോയി ജോണ്‍നെടുംപുറത്ത്, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
96തങ്കപ്പന്‍ കെ എന്‍ഉറവച്ചാലില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
97മറിയക്കുട്ടി പൗലോസ്ഉറവുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
98സുശീല കരുണാകരന്‍പൂവത്തിന്‍ങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
99മാത്യു വര്‍ക്കിതെങ്ങുംതോട്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
100ജോയി കെ ജെകുഴിക്കാട്ട്, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
101സലിം കെ എച്ച്പാറയ്ക്കന്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
102ഐപ്പ് മത്തായിമാടവനയില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
103ബാലചന്ദ്രന്‍ഇലവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
104ആഗസ്തി വര്‍ഗ്ഗീസ്പൂവത്തിന്‍ങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
105ജിജി റ്റി വിതൊടിയില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
106രാജപ്പന്‍ റ്റി കെതേക്കുംകുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
107ഷേര്‍ളി സാബുതെക്കേടത്ത്, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
108പരമേശ്വരന്‍കൊച്ചുപറമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
109റ്റോമി പീറ്റര്‍ഇല്ലിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
110ജോസഫ് മാത്യുമൂക്കാംതടത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
111സിബി അലക്സ്കുത്തനാപ്പള്ളിയില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
112വി.പി.ജോസഫ്വള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
113ചാക്കോ പി സിപുളിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
114കേശവന്‍കാനത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
115കെ ജെ ബേബികുത്തനാപ്പള്ളിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
116വര്‍ഗ്ഗീസ് ജോര്‍ജ്കുടംപുളിയ്ക്കള്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
117കെ പി പോള്‍കുത്തനാപ്പള്ളിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
118ഷിബി ജോര്‍ജ്പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
119തോമസ് ജോസഫ്കൊച്ചുപറമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
120വില്‍സണ്‍ കെ ജെകുത്തനാപ്പള്ളിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
121മാത്യു ജോസഫ്പെരുമാംകുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
122ബെന്നി ജോസഫ്തയ്യില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
123ജോയ് ജോസഫ്കൊച്ചുപറമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
124ഭവാനിയമ്മവള്ളിമലക്കുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
125സാബു കുര്യന്‍പാലറകരോട്ട്, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
126ബി എം ജോര്‍ജ്വട്ടപ്പാറയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
127ജോസ് എം എസ്മച്ചിയാനിക്കന്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
128ജോണിക്കുട്ടി എം എസ്മച്ചിയാനിക്കന്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
129ജോസ് വര്‍ഗ്ഗീസ്അത്തിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
130ആഗസ്തി ജോസഫ്ചോലിക്കരയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
131പ്രസന്നകുമാരി മോഹന്‍ചാമക്കാലായില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
132ജോര്‍ജ് ജോസഫ്തയ്യില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
133മാനുവല്‍ കെ കെകുത്തനാപ്പള്ളിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
134വര്‍ഗ്ഗീസ് വര്‍ക്കിഅത്തിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
135ജോസഫ് പീറ്റര്‍അരഞ്ഞാണിപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
136ഗോപി കെ കെകൈതോലിന്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
137ജോയി കെ വികാട്ടാംകോട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
138ജോയി ജോസഫ്കാരക്കുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
139വര്‍ക്കി ജോഫ്പിച്ചാപ്പിള്ളില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
140പ്രഭാകരന്‍മുട്ടപ്പിള്ളില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
141ജോളി് പീറ്റര്‍ഇല്ലിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
142ജോജിമോന്‍ ചാക്കോകാട്ടാംകോട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
143സജീവ് കെ കെകൈതോലിന്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
144ശങ്കരന്‍ കേശവന്‍കൈതോലിന്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
145ശിവരാമന്‍കൈതോലിന്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
146ജോണ്‍ സെബാസ്റ്റന്‍വിലങ്ങുംപാറതോട്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
147ജോര്‍ജ് എ മാനുവല്‍തെക്കേടത്ത്, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
148സാനി തോമസ്വാഴപ്ലാംകുടിയില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
149ജോസ് ജോഫ്ഒട്ടക്കയല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
150ജെയ്മോന്‍ എബ്രഹാംതൊട്ടിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
151ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍കല്ലാട്ട്, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
152ജോസഫ് പി സിപുല്‍പ്പറമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
153ജോസഫ് കുര്യന്‍കല്ലാട്ട്, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
154ജോണ്‍ കുര്യന്‍കല്ലാട്ട്, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
155കുര്യാക്കോ മാണികുത്തനാപ്പള്ളിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
156ജോളി കെ എകുറിച്ചിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
157കെ.എ.ജെയിംസ്കുറിച്ചിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
158പയസ് കെ.ജെ.കല്ലാട്ട്, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
159കെ.ജെ.ജോര്‍ജ്കല്ലാട്ട്, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
160ജെയിംസ് ജോണ്‍മുണ്ടന്‍വലയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
161ജോണ്‍സണ്‍ എ.ജിഅത്തിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
162ജോസഫ് വര്‍ഗ്ഗിസ്പൂവത്തിന്‍ങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
163പൗലോസ് കെ.കെ.കുത്തനാപ്പള്ളിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
164റോസമ്മ കുര്യാക്കോസ്കുത്തനാപ്പള്ളിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
165ബിജു തോമസ്വടക്കേമുറി, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
166വിനോദ് കെ വികല്ലേപ്പിള്ളി, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
167കെ എ ജോസഫ്കുമ്പ്ലന്താനം, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
168തോമസ് മത്തായിഅള്ളുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
169ജോസ് പി ജെഅമല്‍നിവാസ്, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
170മോളി മാത്യുകൂനംമാക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
171ഷാജു വര്‍ഗ്ഗീസ്കുന്നുംപുറത്ത്, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
172ജോസഫ്പാറയില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
173അമ്മിണി തങ്കപ്പന്‍ആക്കവേലില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
174വേലായുധന്‍നീലനാല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
175മത്തച്ചന്‍ പൗലോസ്കുഴിമറ്റത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
176വത്‍സമ്മ പ്രഭാകരന്‍പമ്പഴക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
177ജോയി കുര്യന്‍പയറ്റിക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
178ജോസ് പൗലോസ്കുഴിമറ്റത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
179എ സെബാസ്റ്റ്യന്‍മണലിക്കാട്ട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
180ഷൈന്‍ മാത്യുപണൂര്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
181റെജിമോന്‍തോട്ടമഠത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
182മേരിക്കുട്ടി മാത്യുപണൂര്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
183രതീഷ്പമ്പാഴക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , കുട്ടപ്പന്‍സിറ്റി685602
184എം എല്‍ ആന്‍റണിമാളിയേക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
185മത്തായി ദേവസ്യാമൈലയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ685602
186ജോണ്‍ സി വിചാമപ്പാറയില്‍, മണിപ്പാറ , മരുതുംപാറതണ്ട്685602
187വര്‍ഗ്ഗീസ് പൈലിവള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
188പോള്‍ ദേവസ്യാപേറ്റാനിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
189റെജി ദേവസ്യാചേറ്റാനിയില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
190വര്‍ഗ്ഗീസ്കാലായില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
191ബെന്നി മാത്യുമേക്കാട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
192ആഗസ്തി ദേവസ്യാചേറ്റാനിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
193ലിസമ്മ ജോര്‍ജ്പുളിക്കക്കുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
194ബിനു പൈലിചേറ്റാനിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
195ലാലുമുണ്ടന്‍മലയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
196ജോസഫ് സി പിചൂരക്കുഴിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
197ഭാസ്ക്കരന്‍കല്ലേപ്പിള്ളില്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
198ഷാജിമോന്‍ചീനിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
199മോഹനന്‍ കെ എന്‍കിഴക്കേപ്പെരിയപ്പിള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
200അമിരാച്ചന്‍പാറയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
201മാത്യു മാമന്‍കൊടികുത്തിയാനി, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
202ബേബി വര്‍ഗ്ഗീസ്ഇരുപ്ലാക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
203ജെയിംസ് ജോസഫ്കുറ്റിപ്പാലക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
204ജോസഫ് സാമുവല്‍മച്ചിയാനിക്കന്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
205രാമന്‍കുഞ്ഞ്മാടത്താനിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തൊട്ടിക്കാനം685602
206കുര്യന്‍ മത്തായിപാലറകരോട്ട്, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
207രാജു ചാക്കോവള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
208രതീഷ് ഗോപാല്‍കൈതോലിന്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
209ശങ്കരന്‍ കുട്ടി രാമന്‍കുട്ടികൈതോലിന്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
210രാമന്‍കു‍ട്ടിഓലിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
211എം എസ് ജോണ്‍മാപ്ലശേരിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
212അന്നക്കുട്ടികുത്തനാപ്പള്ളി, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
213പൈലിപൊന്നാച്ചിയില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
214ബെന്നിവടക്കേമുറിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
215ഫ്രാന്‍സിസ് ചാക്കോറോഡ്താഴതഴത്ത്, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
216ബെന്നി ജോണ്‍മുണ്ടന്‍മലയില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
217ജോസ്പുളിക്കക്കുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
218ഉണ്ണി എന്‍ ഒനെല്ലിക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
219പ്രഭാകരന്‍വാകകാനത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
220ആന്‍റണി ജോസഫ്കീച്ചിറയില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
221ബിജോ കെ അര്‍ജുനന്‍കാനത്തില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
222ബിനു ജോസഫ്പുളിക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
223അഗസ്റ്റിന്‍ വി ജെപൊന്നമ്പേല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
224ദേവസ്യ മാണിപാറമുണ്ടയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
225സുകുമാരന്‍ പാപ്പകല്ലുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
226രാജേഷ് കെ എസ്കല്ലുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
227ജോണ്‍ തോമസ്തയ്യില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
228ബീനീഷ്മണലിക്കാട്ട്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
229തങ്കച്ചന്‍ തങ്കപ്പന്‍കാവുങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
230ഷാജു മാത്യുപണൂര്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
231മത്തായി ഉലഹന്നാന്‍ഉറവക്കണ്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
232ജോസ് റ്റി ജെതടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
233ഉലഹന്നാന്‍ചിമ്മിനിക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
234ജോണ്‍ കെ യുകൊമ്പിക്കര, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
235റിനേഷ് ശശിധരന്‍റീജാഭവന്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
236രാധാകൃഷ്ണന്‍ എന്‍ ഡിഞീറക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
237ജോസ് ജോസഫ്കുറ്റിപ്പാലക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
238മേരി തോമസ്പുതിയാപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
239കുഞ്ഞപ്പന്‍പൗണ്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
240വിനയചന്ദ്രന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
241കുട്ടായിതുണ്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
242ബെന്നി ജോണ്‍കുളങ്ങരതൊട്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
243പൊന്നപ്പന്‍ മാധുപടിഞ്ഞാറേകോഴിക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
244ജീനീഷ് പി എസ്പടിക്കപ്പാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
245എം വി ജോണ്‍മുണ്ടയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
246റ്റി ജെ ജോര്‍ഡിമുണ്ടയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
247ഉലഹന്നാന്‍ ആന്‍റണിപന്തലുപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
248ഷിന്‍റോ സി യുചിമ്മിനിക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
249ലാലു സെബാസ്റ്റ്യന്‍നടുവത്തോട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
250എന്‍ കൃഷ്ണയ്യര്‍സുപ്രിയ, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
251മനോജ് സ്കറിയആയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
252ജോയി വര്‍ഗ്ഗീസ്കുത്തനാപ്പള്ളിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
253സോമന്‍ കെ എസ്കറുകപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
254സി റ്റി ജോസഫ്ചെരുകര, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
255സോജി ജോമസ്പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
256ഉലഹന്നാന്‍ ജോസഫ്കല്ലാട്ട്, മുളകുവള്ളി , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
257റ്റെജോ ‍ജോണ്‍കാക്കനാട്ട്, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
258ജോണിച്ചന്‍ ജോസഫ്കാഞ്ഞിരത്താംകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
259രാധാകൃഷ്ണന്‍ആദിത്യപുരം, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
260സുകുമാരന്‍പുതുപ്പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
261ദാമോധരന്‍ പ്രഭാകരന്‍മണ്ണക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
262വി കെ കുര്യന്‍തെരുവത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
263രാജപ്പന്‍കാഞ്ഞരാംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
264ചാക്കോ ആന്‍റണിമനയത്തുവാരിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
265പ്രതിപ് കെ.റ്റി.കുളമാംകുട്ടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
266കാര്‍ത്യായനി നടരാജന്‍തൊമ്മന്‍ചേരിടില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
267കുട്ടപ്പന്‍ കുഞ്ഞപ്പന്‍കാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
268ഇസ്മായില്‍ പി പിപതിക്കുഴില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
269യോഹന്നാന്‍ കെ പികാഞ്ഞിരത്തിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
270ജോര്‍ജ് ജോസഫ്ജേറാമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
271ബിനോയി തോമസ്വെട്ടുകല്ലാംകുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
272റോയി തോമസ്വെട്ടുകല്ലാംകുഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
273ഹസന്‍കുട്ടി അബുബക്കര്‍ഇരണിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
274ത്രേസ്യാമ്മ സെബാസ്റ്റന്‍നടുവത്തോട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
275ജോര്‍ജ് റ്റി വിപുന്നത്താനിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
276ഖാദര്‍തേളായില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
277ബേബി തോമസ്കിഴക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
278ബേബി കെ എകുടിലില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
279ജോണ്‍ സ്കറിയതടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
280സിബി റ്റി എസ്തടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
281പീറ്റര്‍ ഉലഹന്നാന്‍ഇല്ലിക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
282റ്റി എം ജോസഫ്തടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
283ബാബു ഭാസ്ക്കരന്‍ശാസ്തമംഗലം, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
284ജോസഫ് വര്‍ക്കിവലിയകുളത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
285പി സി ചന്ദ്രന്‍പേരളിക്കുന്നത്ത്, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
286തോമസ് ജോസഫ്വേഴമ്പശ്ശേരിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
287റ്റി സി തോമസ്തയ്യില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
288അല്‍ഫോന്‍സാമ്മ കുരുവിളകാട്ടേടത്ത്, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
289മാത്യു വര്‍ഗ്ഗീസ്കൊച്ചുപുരക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
290ജോണ്‍ ജോസഫ്തടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
291ജോസഫ് റ്റി യുതടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
292അലക്സ് ജോസഫ്തടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
293മുരുകേശന്‍മുരുകേശന്‍, തടിയന്‍പാട്, മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
294സുകുമാരന്‍ പി പിപനവേലി, തടിയന്‍പാട്, മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
295പോള്‍ രാജ് ജിഹെബ്രാണ്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
296കെ പി മോഹനചന്ദ്രന്‍പൂണശേരിയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
297മനോജ് വര്‍ഗ്ഗീസ്പാമ്പേറ്റുവിള, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
298ഷിബു കെ വികാനത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
299ജോണി തോമസ്വാഴപ്ലാംകുടി, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
300നരസിംഗന്‍ കരുണാകരന്‍പീടികപ്പറമ്പില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
301ചാക്കോ കെ സികുളത്തിങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
302വിന്‍സെന്‍റ്കുളത്തിങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
303ശങ്കരന്‍ കുഞ്ഞപ്പന്‍നീലനാല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
304കെ സി ചാക്കോകുളത്തിങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
305നാണു കുഞ്ഞപ്പന്‍നീലനാല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
306സതീശന്‍ചാലപ്പുറത്ത്, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
307ജോര്‍ജ് വര്‍ക്കിപ‍ിഞ്ഞാറയില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
308സൈമണ്‍കുളത്തിങ്കല്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
309ബഷീര്‍ ഒ എച്ച്ഓടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
310ഭവാനിഈട്ടിച്ചുവട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
311തങ്കച്ചന്‍തേക്കരക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
312സാജു കെ ജെകീടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
313നോബിള്‍ എന്‍ ജെനെടുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
314കെ വി മാണികുത്തനാപ്പള്ളിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയന്‍പാട്685602
315സെബാസ്റ്റ്യന്‍ചെറായില്‍, മണിപ്പാറ , മ‍ഞ്ഞപ്പാറ685602
316ഐസക് സാമുവല്‍മച്ചിയാനിക്കന്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
317സെബാസ്റ്റ്യന്‍കൊച്ചുകരോട്ട്, മുളകുവള്ളി , തൊട്ടിക്കാനം685602
318ബിനോയി ജോസഫ്കുറ്റിപാലയ്കക്ല‍, മുളകുവള്ളി , കോക്കരക്കുളം685602
319ഫ്രാന്‍സിസ് പൗലോസ്നാന്‍മേലില്‍ (ചെറുകാട്ടില്‍), മണിപ്പാറ , കൈതവേലിപ്പടി685602
320വി എസ് ജോയിവള്ളിയാംപൊയ്കയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിന്പന്‍685602
321ബിജു സ്കറിയവള്ളിയാംപൊയ്കയില്‍, മണിപ്പാറ , കൈതവേലിപ്പടി685602
322ജോസഫ് വി എസ്വള്ളിയാംപൊയ്കയില്‍, മണിപ്പാറ , കൈതവേലിപ്പടി685602
323ജോസഫ് തോമസ്ഇളംതുരുത്തിയില്‍, മണിപ്പാറ , കുരിശിന്കല്‍ ഭാഗം685602
324റഷീദ് എം എച്ച്മാടോലില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
325ജോര്‍ജ്ജ് റ്റി ജെതയ്യില്‍പുത്തന്‍വീട്, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
326ജോയി അബ്രഹംആക്കന്തിരിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഠം ഭാഗം685602
327ജോണ്‍ എസ്തഫാന്‍തേനമാവില്‍, തടിയന്‍പാട്, പള്ളികവല685602
328മുരുകേശന്‍വീട്ടു പേരില്ല, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
329സതിദേവി രവീന്ദ്രന്‍തൊട്ടിയില്‍, മുളകുവള്ളി , 685602
330ജയ്മോന്‍ തോമസ്മേയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
331ബിനു കെ വികൈതവേലില്‍, മണിപ്പാറ , 685602
332ജോസ് ജോര്‍ജ്ജ്കളപ്പുരയില്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602
333വര്‍ക്കി ജോസഫ്കൈതവേലില്‍, മണിപ്പാറ , കൈതവേലിപ്പടി685602
334തോമസ് മാത്യുമേയ്ക്കല്‍, മണിപ്പാറ , കരിമ്പന്‍685602