വാർഡ് II മുളകുവള്ളി

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1കെ പി മനോജ്കൊച്ചുപുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാകുളം685602
2കെ.പി.മനോജ്കൊച്ചുപ്ലായ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാകുളം685602
3നിക്സണ്‍ ജോസഫ്വരകില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാകുളം685602
4ജെസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ്കല്ലിടുക്കനാനിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
5ജെസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ്കല്ലിടുക്കനാനിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
6സേവ്യാര്‍ ആന്‍റണിതോട്ടക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
7ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ്തൊട്ടിപ്പറന്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
8കുര്യന്‍ വര്‍ഗിസ്കുഴിക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
9മറിയാമ്മ വര്‍ഗിസ്വരകില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
10മാതച്ചന്‍ എന്‍.എം.നെല്ലംകുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
11റെജി സ്റ്റിഫന്‍മണ്ണാര്‍കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
12ജോസഫ് ദേവസ്യാവരകില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
13ഷുക്കൂര്‍ കെ.എല്‍.കാവുകാട്ട്പുത്തന്‍പുര, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
14ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കോയന്‍തുറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
15ജബാര്‍ ബാബ പി.ബിപഴയപിടികയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
16ജബാര്‍ ബാബ പി.ബിപഴയപിടികയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
17ടോമിചാത്തംകോട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
18മേരി തോമസ്ഊരക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
19ഫ്രാന്‍സിസ് ജോസഫ്ഉറുന്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
20സിജോയിസ് ജോര്‍ജ്കല്ലതുവേലിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
21കെ.വി.അബ്രാഹംകമുകംപുഴയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
22നാരായണന്‍കുരുവികുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
23അബ്ദൂള്‍ സലാംചെങ്ങഴിമറ്റം, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
24കരുണാകരന്‍ കെ.കെ.കുറ്റംതടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
25കൃഷ്ണന്‍കുട്ടികാനാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
26ഉല്ലാസ്കുമാര്‍ യു.കെഉള്ളോപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
27ജോണി സി.ഡി.ചക്കുളത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
28ബാലകൃഷ്ണന്‍കുരിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
29ഉണ്ണി കെ.എന്‍.കല്ലക്കണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
30ഏലമ്മആനയ്ക്കനാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
31വര്‍ഗിസ് ചാക്കോകല്ലിടുക്കനായിന്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
32പി.പി.തോമസ്പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
33നോബിള്‍ തോമസ്പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
34മാത്യു കെ.ജെ.കുന്നപ്പിള്ളിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
35തോമസ് ജോസഫ്അച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
36പൈലി പൈലിഅച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
37എ.ജെ.ജോസഫ്അത്തിയാലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
38സാബു ദേവസ്യകല്ലാച്ചേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
39ഏലിയാമ്മ ദേവസ്യകല്ലാച്ചേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
40ജോസ് കുര്യന്‍മംഗലംകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
41ജോസ് കുര്യന്‍മംഗലംകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
42ലെനിന്‍ ജോസഫ്പള്ളിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
43ജോസഫ് മൈക്കില്‍ചന്ദ്രന്‍കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
44ടോമി ചാക്കോതുണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
45സണ്ണി റ്റി.സി.തുണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
46ജോഷി പൈലിഅച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
47ബിജു ജോസഫ്കലയത്തിനാല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
48ജോസഫ് ചാക്കോതുണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
49തോമസ് മത്തായിപടിഞ്ഞാറെക്കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
50തങ്കപ്പന്‍കുഞ്ഞ്കണക്കന്‍ശ്ശേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
51ദേവസ്യാചക്കുളത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
52ജോര്‍ജ് ജോസഫ്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
53തോമസ് തോമസ്അറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
54തോമസ്ചാമക്കാലായില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
55ദേവസ്യാ ചാക്കോകല്ലിടുക്കനാനിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
56ജോര്‍ജ് ജോസഫ്ചാത്തന്‍കണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
57ബെന്നി ജോണ്‍ഞവരക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
58ബോബി ചാക്കോതണ്ടേല്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
59ജോണ്‍സന്‍ തോമസ്കൊച്ചുപറന്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
60വര്‍ക്കിഅരക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
61പീതാംബരന്‍ എന്‍.എസ്ടനെല്ലികുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
62വര്‍ക്കി ജോസഫ്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
63ജോഷി ജോസഫ്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
64ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ്കൊച്ചുപുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
65ദേവസ്യാ ചാക്കോകല്ലിടുക്കനാനിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
66കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിഎറെക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
67ഷിനോജ് എന്‍.പി.നെല്ലികുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
68ഡോമനിക് അഗസ്തികുളക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
69ജോസഫ് ആഗസ്തിചൂരത്തെട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
70മത്തായി ഉലഹന്നാന്‍ഞവരക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
71പൗലോസ് പി.എം.പുതുശ്ശേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
72വര്‍ഗിസ് അബ്രാഹംപുളിക്കക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
73ഗോപി റ്റി.കെ.തോരണത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
74ചാക്കോ സേവ്യാര്‍കാട്ടുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
75കെ.എ.മാത്യുകുളക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
76ജോര്‍ജ് വി.എല്‍.വെട്ടുകല്ലേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
77ബിനോയി അബ്രാഹംപുളിക്കക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
78കമലാക്ഷി കുമാരന്‍കല്ലറുന്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
79ലൂക്കാ ഉലഹന്നാന്‍വെട്ടുകല്ലേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
80പരിക്കുട്ടിപാലിയത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
81പൈലി ഏലിയാസ്മുണ്ടനാനിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
82ജോര്‍ജ് വി.യു.വെട്ടുകല്ലേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
83ജോര്‍ജ് കെ.എസ്..കല്ലുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
84റോയി ജോര്‍ജ്വെട്ടുകല്ലേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
85പൊന്നമ്മ കേശവന്‍ഉളുനിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
86സെബാസ്റ്റ്ന്‍ ദേവസ്യാഐക്കരതഴ്ത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
87ഈനാസ് ജോസഫ്വാഴയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
88നാരായണി രാഘവന്‍ചിറയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
89കൊച്ചുകുട്ടന്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിവാഴേപ്പറമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
90കെ പി മാത്യുകുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
91തോമസ് തോമസ്മുതിയിടത്ത്കുഴിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
92ജോര്‍ജ്ജ് വി എവട്ടപ്പാറയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
93ചാക്കോ ജോസഫ്ചാലില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
94ജോര്‍ജ്ജ് എം റ്റിമറ്റക്കറതുണ്ടിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
95തോമസ് വി വിവട്ടപ്പാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
96മാത്യു പി വിപാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
97സാറാമ്മ വര്‍ഗീസ്പെട്ടേനാല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
98സാബു ജോര്‍ജ്ജ്പെട്ടേനാല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
99ചാക്കോ മാത്യുതണ്ടേപുത്തന്‍പുര, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
100നിക്ളാവോസ് മത്തായികല്ലിചുക്കനാനിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
101ജോണ്‍സണ്‍ കെ എസ്കല്ലിടുക്കനാനിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
102മാത്യു മാത്യുഇടയനാല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
103കത്രീന ജോസഫ്പെരുംമാംകുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
104ജോസഫ് സി വിചിറക്കുളങ്ങര, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
105പിറ്റര്‍ പൈലിചിറക്കുളങ്ങര, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
106സുരേഷ് വേണുഗോപാല്‍ചേന്നംകുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
107തജമ്മപാറപ്പുറത്ത്, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
108ലക്ഷ്മിക്കുട്ടികൂവപറമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
109തങ്കപ്പന്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്ആയത്തുപാടത്ത്, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
110പെണ്ണമ്മതഴവന്‍ചിറയില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
111ശിവലന്‍ റ്റി എതഴുവന്‍ചിറ, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
112ദേവസ്യാ മാത്യുകിഴക്കേല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
113ജോസഫ് വര്‍ക്കിവെള്ളാക്കാട്ട്, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
114ത്രേസ്യാമ്മ തോമസ്കടമ്പിടിയാമാക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
115നനരായണന്‍തൊട്ടിയില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
116മാമ്മച്ചന്‍ ജോണ്‍മുണ്ടക്കാപ്പിള്ളി വീട്, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
117ജോണ്‍സന്‍ െഎപ്പ്കാരക്കുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
118രാഘവന്‍ എം കെമാങ്കുഴക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
119ജോയി ചാക്കോമാടവന, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
120ബാലകൃഷ്ണന്‍.C.Rചിറയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
121രാമകൃഷ്ണന്‍ നാരായണന്‍മണ്ണൂര്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
122ശാന്തകുമാരികുറ്റംതടത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
123ജാനകി നാരായണന്‍കണ്ടത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
124കേശവന്‍.V.Rവാളാംതടത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
125ബിനോയി. ജോസഫ്വള്ളാടിയില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
126വര്‍ക്കി ജോസഫ്വള്ളാടിയില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
127മോഹനന്‍ പി ആര്‍ചെങ്കല്ലില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
128നാണപ്പന്‍ മാധവന്‍പുന്നാപറന്പില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവല്ലള്ളി685602
129മാത്യു ഐപ്പ്കാര്കക്കുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
130പൈലി ബേബികൊച്ചുപറന്പില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
131മദനകുമാരിഞാറ്റുവീട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
132വില്‍സണ്‍ മത്യുവെട്ടിക്കുഴയില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
133ജോര്‍ജ്ജ് ഐപ്പ്കാരക്കുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
134വിജയന്‍ൊചുണ്ടേക്കാട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
135ഗോവിന്ദ രാമന്‍പാറത്താഴത്ത്, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
136ജെയിംസ് സി ജെചക്കുളത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
137ശശിപാറത്താഴത്ത്, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
138ചന്ദ്രന്‍പാറത്താഴത്ത്, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
139ജോര്‍ജ്ജ് ഐസക്ക്ചക്കുളത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
140ശ്രിവത്സന്‍പാലത്തിന്‍തലയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
141ആമിന നൈനൈന്‍ആറ്റുപുറത്ത്, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
142ജോസഫ് സേവ്യാര്‍തയ്യല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
143സ്ക്കറിയ ജോസഫ്വള്ളിപ്പറമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
144വര്‍ക്കി വര്‍ഗീസ്കുന്നുംപുറത്ത്, മുളകുവള്ളി , മുളകുവല്ലള്ളി685602
145ആല്‍ബര്‍ട്ട്കാട്ടാംകോട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവല്ലള്ളി685602
146തങ്കപ്പന്‍ നായര്‍പടിഞ്ഞാറേക്കീച്ചേരിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവല്ലള്ളി685602
147രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്വെള്ളിലാത്തിങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
148തോമസ് മാത്യുവെട്ടിക്കുഴിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
149ബിനോജ് മാത്യുവെട്ടിക്കുഴയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
150രാജു അയ്യപ്പന്‍പുളിക്കപ്പറമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
151ദേവദാസ് സി ആര്‍ചിറയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
152ഉത്തമന്‍ പി എന്‍പടിഞ്ഞാറെയില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
153വര്‍ക്കി മാണിവള്ളാടിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
154ഷിജു മാത്യുകുന്നുംപുറത്ത്, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
155മാത്യു കെ. പികൊച്ചുപറമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
156ജോസഫ് കെ വികമുകംപുഴയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
157ശശിധരന്‍ നായര്‍ സി ബിചേന്നംകുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
158ബിജു ജോസഫ്വള്ളാടിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
159പൈലി ജോസഫ്കുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
160മാത്യു പൈലിമീമ്പിള്ളില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
161ജോര്‍ജ്ജ്വട്ടപ്പാറയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
162കുര്യാന്‍കളപ്പുരയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
163ജോര്‍ജ്ജ് വര്‍ക്കിവള്ളാടിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
164പോള്‍ വ ര്‍്ക്കിവള്ളാടിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
165മത്തായി മത്തായികളപ്പുരക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
166ബെന്നി പൈലിവെള്ളാക്കാട്ട്, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
167മാത്യു പൈലിവെള്ളാക്കാട്ട്, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
168തോമസ് ചാണ്‍ടിമൈലക്കുഴിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
169സലു തോമസ്മൈലക്കിഴിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
170നാരായണന്‍ അയ്യപ്പന്‍ഇലവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
171കുര്യന്‍ ഉലഹന്നാന്‍കല്ല്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
172ശങ്കരന്‍ നായര്‍ആറ്റുകുഴിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
173സണ്ണി സെബാസ്റ്റ്യന്‍കണ്‍ത്തിന്‍കരയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
174റെജീന ടോമികൊച്ചുപറമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവല്ലള്ളി685602
175ജോര്‍ജ്ജ് വര്‍ക്കിഅതിര്‍ത്തിമുക്കില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
176ജോര്‍ജ്ജ് ജോസഫ്കൊച്ചുപറമ്പില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവല്ലള്ളി685602
177ഐപ്പ് മത്തായിഓണേലില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകു685602
178മണി കൃഷ്ണന്‍അഞ്ചാംപ്ളാക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
179മാത്യു മത്തായികുന്നുംപുറത്ത്, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
180കുര്യാന്‍കുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
181കമലമ്മകണിത്തറയില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
182വിജയഞാറ്റുവീട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
183ജോര്‍ജ്ജ്ചക്കുളത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
184വിജയന്‍പാറയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
185ജോര്‍ജ്ജ് ജെയിംസ്വഴവക്കൂര്‍, മുളകുവള്ളി , കോക്കരക്കുളം685602
186പയസ് ഐസക്ക്ചക്കുളത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
187ജെയീംസ് തോമസ്പ‍ഞ്ഞിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
188രാജന്‍തഴുവന്‍ചിറ, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
189ബിജുകാവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
190ജോസഫ്കോണിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
191സുരേഷ്പള്ളിപ്പുറത്ത്, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
192തോമസ്വില്ലംപ്ലായ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
193ശങ്കുകുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
194മധുവടക്കേടത്ത്, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
195ജോര്‍ജ്ജ്പാണ്ടന്‍കല്ലില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
196മാത്യുകുറ്റിപ്പാലയില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
197അംബുജാക്ഷന്‍കല്ലേമാക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
198രുഗ്മണിചിറ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
199ഭക്തന്‍ കൃഷ്ണന്‍കല്ലേമയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
200തോമസ് ഔസേപ്പ്പഞ്ഞിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
201കെ.ആര്‍.വിജയന്‍കൈതോലിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
202വത്സപുത്തന്‍ വീട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
203പൈലി വര്‍ക്കിചിറാക്കുളങ്ങര, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
204ചന്ദ്രന്‍ പി എസ്പടിഞ്ഞാറ്റുമാലില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
205ജോജോന്‍മരോട്ടിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
206കുര്യന്‍ ജോണ്‍കല്ല്റക്ക്ല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
207തോമസ്കുറ്റിക്കാലായില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
208രാധാകൃഷ്ണന്‍ കുമാരന്‍കുവപ്പറപ്ബീല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
209തങ്കപ്പന്‍ പീള്ളആലുങ്ക, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
210വിനോദിനിയമ്മകൊച്ചുവീട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
211പ്രഭാകരന്‍ഏര്‍ത്തടത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
212സുരേഷ് ജേക്കബ്ഒട്ടക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
213വേണുഗോപാല്‍ കെ കെകൊച്ചുവീട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
214നാരായണന്‍ കെ എ സ്കൈതോലില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
215സാജു പീലിപ്പോസ്കാവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
216ബെന്നി തോമസ്പഞ്ഞിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
217ജോയി അഗസ്റ്റ്യന്‍തുറയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
218വര്‍ക്കി ചാക്കോഎള്ളുകാലായില്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
219പിലിപ്പോസ്കാവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കോക്കരക്കുളം685602
220ജോസ് ജേക്കബ്കളപ്പുരയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കോക്കരക്കുളം685602
221ബെന്നി ജോസഫ്കുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, മുളകുവള്ളി , കോക്കരക്കുളം685602
222ജോസഫ് എന്‍ എംനാക്കുിക്കാട്ട്, മുളകുവള്ളി , കോക്കരക്കുളം685602
223ബെന്നി കുര്യാക്കോസ്കൊച്ചാനിച്ചേട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
224കെ കെ പരമേശ്വരന്‍കുരുവിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
225തങ്കപ്പന്‍ റ്റി എതൊട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
226ആന്‍റണി കെ വികമുകുംപുഴയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
227അന്‍റണി കെ.വികമുുംപുഴയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
228ജോ്ജ്ജ് കെ.എസ്കാട്ടുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
229ബെന്നി ജോസഫ്തൊട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
230വത്സമലേപ്പറന്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
231ജോര്‍ജ്ജ് വര്‍ഗീസ്തൊട്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
232മാത്യു കുര്യാക്കോസ്മംഗലത്ത്, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
233ബെന്നി മാത്യുപുളിക്കപ്പറന്പില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
234പൈലി തോമസ്വള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
235പൈലി ഫ്രാന്‍സിസ്വള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
236പൈലി ഐസക്മാടക്കാലായില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
237ചാക്കോ ഫ്രാന്‍സിസ്വള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
238ജോര്‍ജ്ജ് വര്‍ഗീസ്അത്തിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
239ജോസ് പിസിപുളിക്കക്കുന്നേല്‍ന്്ന, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
240ബിജുഅഗസ്റ്റ്യന്‍ഈരൂരിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
241ജോസഫ് ചാക്കോപാലങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
242ജോസ് എം.ജെമൂലേക്കരയില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
243പൈലി റോയിമുണ്‍ടനാനിക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
244മത്തായി തോമസ്കണ്ണാലില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
245മത്തായി പൈലിമുണ്‍ടനാനിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
246കുഞ്ഞച്ചന്‍ തോമസ്മേലെചെരുവിളയില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
247കെ.വി ജോര്‍ജ്ജ്കാട്ടാംകോട്ടില്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
248സിബി കെ പോള്‍കുത്തനാപിള്ളില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
249ജോര്‍ജ്ജ് കെ.എകുറ്റിച്ചിറയില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
250ജോസ് എന്‍.എംനെല്ലംകുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
251അബ്രാഹം ജോസഫ്ഉറുന്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
252നാസര്‍നടുപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
253ജോസ്കളപ്പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
254അബ്രാഹം ജോസഫ്ഉറുമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
255ജോര്‍ജ്ജ് കെ എകുറിച്ചിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
256ജോസഫ് വര്‍ഗീസ്വരകില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
257സിബിച്ചന്‍ ജോസഫ്പുല്ലാനപ്പിള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ685602
258ജോസഫ് കെ എംകള്ളിക്കാട്ട്, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ685602
259ബെന്നി തോമസ്കാരിക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
260സജു ജോസഫ്കൊച്ചുപറന്പില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
261റോസമ്മ ചാക്കോകല്ലാട്ട്, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
262വര്‍ഗീസ് ആഗസ്തിചേറ്റാനിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
263ചെല്ലമ്മ പുഷ്കരന്‍കോകോപ്പിള്ളില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
264മാത്യു മാത്യുശൗരൃക്കുഴി, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
265ജോണ്‍സണ്‍ വര്‍ഗ്ഗീ സ്പൂവത്തിങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
266ജിബു എം പിമുട്ടപ്പുള്ളില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
267`പി.എന്‍ സോമന്‍പുത്തന്‍പുരയക്കല്, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
268ജിറ്റോ ജോസ്ചിങ്ങംതോട്ടത്തില്‍, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ685602
269എന്‍ എ‍ഠ മാത്യുനിരവത്ത്, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
270ജോര്‍ജ് പി വിപുളിമൂട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
271ജോര്‍ജ് പി വിപുളിമൂട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
272രാജേഷ് പി ജിപിളളാര്‍കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
273ഔസേപ്പ് പൈലിവെട്ടിക്കാട്ടില്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
274തങ്കച്ചന്‍, ചാക്കോകൊല്ലിയില്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
275എം കെ സുകുമാരന്‍രാഗസുധ, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
276സിബിച്ചന്‍ കെ വികരോട്ടുക്കുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
277ജോളി ജോണ്‍മുണ്ടന്‍മലയില്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
278സുരേന്ദ്രന്‍ വിവാഴക്കുന്നേല്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
279ഉലഹന്നാന്‍ ജോസഫ്കോല്ലപ്പിളളില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
280മാത്യു തോമസ്പാരിപ്പളളില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
281സാബു ജോണ്‍നെല്ലികുന്നേല്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
282ടോമി ജോണ്‍അശാരുകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
283ജോര്‍ജ്ജ് വര്‍ഗീസ്ചക്കൂലിയില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
284ഏലിക്കുട്ടി ജോണ്‍ആശാരുകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
285മാത്യുഅച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
286തങ്കച്ചന്‍ കെ. ജെകളപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
287ബാബു ജോണ്‍അശാരുകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
288അന്നക്കുട്ടി ജേക്കബ്കളപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
289ലാസര്‍ പൈലികൊച്ചാനിച്ചോട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
290പൗലോസ് ലാസര്‍കൊച്ചാനിച്ചുവട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
291ജോര്‍ജ്വാഴക്കുഴയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
292മത്തായി അവിരപാറയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
293ഷാജു എ എസ്ഏലഠത്താനഠ, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
294സോമന്‍ കെ കെകിഴക്കേമുറിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
295അഗസ്തി ജെയിഠസ്കൂട്ടുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
296ജോസഫ് കുരിയാക്കോസ്തേവറോനിയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
297ഷിബു കെ എഠകൂട്ടുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
298ജോഷി എം എമാതേയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
299ജോഷി എം എമാതേയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
300ജോയി മാത്യുപ്ളാത്തറ, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
301മാര്‍ക്കോസ് ദേവസ്യപുതിയകുന്നേല്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
302ലിസി ഷാജിഉറുബന്നാനിയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
303പ്രകാശന്‍. വി കെവടയാറ്റുകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
304വര്‍ഗീസ് പി കെപുത്തന്‍പുരയക്കല്, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
305മനോജ് കെ എംകിഴക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
306വിന്‍സെന്‍െറ് പി ജെപള്ളിപ്പറബില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
307ജോസഫ് വര്‍ക്കികുഞ്ചറക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
308എമ്മാനുവല്‍ എ ജെആശാരുകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
309ഗോപി പി എസ്പുല്ലുവലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
310സജിമോന്‍ ജോസഫ്പുതുശ്ശേരിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
311തങ്കച്ചന്‍ തോമസ്വാഴപ്ള‍ംകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
312മറിയം ജോസഫ്എള്ളുകാലായില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
313തങ്കപ്പന്‍പടിക്കുഴക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
314പരമേശ്വരന്‍ സി എംപടിഞ്ഞാറെകോഴിക്കോട്, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
315സിസലി ജോസഫ്പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
316ജോണ്‍ ജോസഫ്കുന്നുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
317ക്ളമന്‍െറ് എം സിമാടവന, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
318പയസ് എം സിമാടവന, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
319ജോണ്‍ ഉലഹന്നാന്‍വലിയ കല്ലുന്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
320രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
321വര്‍ഗിസ് സി വിചിറ്റേചത്ത്, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
322വര്‍ഗീസ് ജോസഫ്ആക്കത്തൊട്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
323ജോണ്‍ തോമസ്പുനത്താനിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
324എസ്തപ്പാന്‍ സെബാസ്റ്റ്ന്‍മലേപ്പറബില്‍, തടിയന്‍പാട്, കേശവമുനി685602
325ജോസ് അബ്രാഹംവടക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, കേശവമുനി685602
326മോഹന്‍ദാസ് എ കെആയംചിറക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
327ജോസഫ് റ്റി എസ്തടത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
328മാണി കെ കെകുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
329റഷീദ് എം എചാരുവിളവീട്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
330ഹരിഷ് മുഹമ്മദ്കുപ്പശ്ശേരിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
331സജി വര്‍ഗീസ്കുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
332ജോസഫ് ജോസഫ്കുറിച്ചിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
333ജോര്‍ജ്പാലിയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
334മാത്യു മത്തായിപുളിമൂട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
335കാര്‍ത്തികേയന്‍ പി എപള്ളിവിളാകത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
336മാത്യു ജോസഫ്പാലിയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
337അവിരാ തോമസ്പാറയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
338ദേവസ്യ ജോസഫ്ആക്കത്തൊട്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
339ഗോപി കെ എസ്കൊടിപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
340മേരി ജേക്കബ്വടക്കേടത്ത്, തടിയന്‍പാട്, കേശവമുനി685602
341പാറുക്കുട്ടി കുഞ്ഞ്പീടികപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
342സജിമോന്‍ പരമേശ്വരന്‍നിവര്‍ത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
343മാത്യു ഉലഹന്നാന്‍നെടുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
344ആഗസ്തി ചാക്കോപുളിയ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
345ബിജു പൗലോസ്ഉറവുങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
346ജിജി കെ വൈതുടിങ്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
347മോഹനന്‍കുന്നപ്പിള്ളിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
348സരസ്വതി അഴകേശന്‍പള്ളിവിളാകത്ത്, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
349ജീബി ജോസ്എള്ളുകാലായില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
350ഷിബു പി കെപണ്ടാരത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
351പാറുക്കുട്ടി കെ കെനീര്‍ന്നാല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
352പൗലോസ്കുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
353മാത്യു കെ.വികുത്തനാപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
354ശിവന്‍ പി കെപുറമഠത്തില്‍, മണിപ്പാറ , മണിപ്പാറ685602
355മാത്യു ഐപ്പ്മുണ്ടന്‍ചിറയില്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
356റെജി പി കെപുണാപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, മഞ്ഞപ്പാറ685602
357ജയന്‍ കുട്ടപ്പന്‍വലിയകുളത്തില്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602
358വിജയന്‍കുറ്റാംതടത്തില്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
359അബ്ദൂള്‍ അസിസ്സ്ഇല്ലിയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
360സ്ക്കറിയ കെ സികോട്ടുതുണ്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
361ചാക്കോ ചാക്കോവള്ളിക്കാവുങ്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
362ഡോ. ജോസഫ് വി റ്റിവാലുമ്മേല്‍, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
363മൈക്കിള്‍ ജോസഫ്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
364വിസെന്‍റ് ചാക്കോമാടവന, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
365ശാരദ ശശിവലയാരിപ്പറമ്പിന്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
366സുസമ്മ വിന്‍സെന്‍റ്അച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
367പീറ്റര്‍മുടവന്തിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
368ബിജു ആന്‍റണിപള്ളിത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
369ഷിജു ആന്‍റന്ണിപള്ളിത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
370സുമതി മുരളീധരന്‍കൊച്ചുപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
371ദേവസ്യാ ദേവസ്യാകല്ലുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
372ജോര്‍ജ് തോമസ്പുവ്വത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
373എബ്രഹം സ്ക്കറിയമൂക്കനേത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ഭൂമിയാങ്കുളം685602
374ജോര്‍ജ്ജ് സി പിചിറക്കുളങ്ങര, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
375തങ്കപ്പന്‍ കെ ജികുര്‍ത്തനാല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
376ജോര്‍ജ്ജ് ജോണ്‍കല്ലറയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മുളകുവള്ളി685602
377ബിജു കെ ബികല്ലേമാക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , കൊക്കരക്കുളം685602
378ബെന്നി മാത്യുതോട്ടക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
379ചാക്കോ തോമസ്കിഴക്കേപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , വാസുപ്പാറ685602
380മാമ്മച്ചന്‍ ജേക്കബ്കളപ്പുരയ്ക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
381റോയി ദേവസ്യചേറ്റാനിയില്‍, മണിപ്പാറ , 685602
382കെ എ ജോയികടുകന്‍മാക്കല്‍, മുളകുവള്ളി , മഞ്ഞപ്പാറ685602
383തോമസ് ആഗസ്തികുറവംപിള്ളില്‍, മണിപ്പാറ , മഞ്ഞപ്പാറ685602