വാർഡ് XIV പെരുങ്കാല

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1നാരായണന്‍ എന്‍‍.കെനിരപ്പേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , അമ്പലപ്പടി685602
2മര്‍ക്കോസ് മത്തായികുന്നുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , അമ്പലപ്പടി685602
3ജോസഫ് ഉലഹന്നാന്‍കുന്നുപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
4ജോയി മാത്യുതാഴത്തുമോടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
5ത്രേസ്യാമ്മ വര്‍ക്കിമാറാപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
6മറിയക്കുട്ടി ചുമ്മാര്‍കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
7ബേബി കെ സികുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
8ഷാജു കെ സികുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
9സൂര്യന്‍ പത്മനാഭന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
10പ്രജീഷ് കെ കെകോഴിക്കാമാലിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
11മുജീബ് റ്റിഎംതണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
12ജോയി അഗസ്റ്റ്യന്‍പാറേക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
13സലീം എം ഐപുതിയകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
14മധു എം എസ്.മറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
15മനോജ് എം എസ്മറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
16മണി ഉലഹന്നാന്‍വെള്ളിലാവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
17തേവന്‍ ഉലഹന്‍വെള്ളിലാവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
18അരിയാന്‍ വിജയന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
19രമ പത്മനാഭന്‍കണ്‍ത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
20പെരുമാള്‍ ചന്ദ്രന്‍ഈട്ടിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
21ചക്കമണി ചെല്ലപ്പന്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
22ജോയി ജോസഫ്താന്നിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
23പെരിയാന്‍ കുര്യാന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
24ജെയിംസ്അറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
25ജോണ്‍സണ്‍അറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
26ബേബിഅറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
27മനോജ്പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
28കുഞ്ഞപ്പന്‍കോടിക്കമാലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
29രവി ഉലകന്‍വെള്ളിലാവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
30ജോയി ജോസഫ്ഇടശ്ശേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
31കുഞ്ഞുപെണ്ണ്ഇലവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
32അബ്രഹാം പൈലിചെട്ടിയാങ്കടി, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
33ഷിജു അബ്രഹാംതളിയചിറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
34ശാന്ത രാജുകണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
35ചിനിയമ്മ ഗോപാലന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
36മണി ബേബിപാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
37ചെല്ലപ്പന്‍പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
38ദിവാകരന്‍മാവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
39ജോഷിതയ്യില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
40തങ്കപ്പന്‍പ്ലാന്തോട്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
41സാബുമുണ്ടന്‍പ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
42തങ്കച്ചന്‍കുറ്റിമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
43വര്‍ഗ്ഗീസ് ഉലഹന്നാന്‍തകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
44സിബികണ്ടച്ചാലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
45ശിവദാസ്വാഴേപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
46അഷറഫ്ചൊച്ചുപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
47സെബാസ്റ്റ്യന്‍കൊട്ടാരത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
48ഏണസ്റ്റ് ജോണ്‍സണ്‍പാറേക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
49ഷാജിമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
50സുമതി രാജന്‍പൂതക്കുഴി.ില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
51അന്നമ്മ ജോണ്‍അച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
52സുരേന്ദ്രന്‍തൊട്ടിപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
53കമലപാറത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
54തുളസിദാസ്തൈപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
55മാത്യു പൗലോസ്തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
56വിശ്വംഭരന്‍മറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
57ജോര്‍ജ്ജുകുട്ടികുളത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
58കുമാരന്‍പാറച്ചാലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പാപ്പന്‍തോട്685602
59ഉഷ തങ്കപ്പന്‍പൂമംഗലത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
60ജോസ്കാരിമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
61സത്യന്‍പടിഞ്ഞാറേയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
62ബിന്ദു ഗോവിന്ദന്‍കടയ്ക്കല്‍കിഴക്കേതില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
63ജെസ്സി തോമസ്പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
64ജയചന്ദ്രന്‍കല്ലേകണ്ടത്തില്‍ര്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
65സാജുപള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
66രാജന്‍കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
67റഹീംകാരിയാനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
68രാമന്‍ പഞ്ചന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
69മോഹനന്‍ പഞ്ചന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
70കുഞ്ഞുമോള്‍പാട്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
71സോളി ജോസ്അച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
72ഇസ്മായില്‍വാണിയപ്പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
73ദാനിയേല്‍ ശാമുവേല്‍പായിപ്പാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
74ഷൈബുവട്ടക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
75ബാബു മാത്യുമുകളേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
76നാഗന്‍ പഞ്ചന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
77ചന്ദ്രന്‍ പഞ്ചന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
78രാജന്‍ നാഗന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
79ലക്ഷ്മി സുബ്ബയ്യന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
80ബാബു സുബ്ബയ്യന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
81അവിരാച്ചന്‍കൂനംമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
82ജോസഫ്കുനംമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
83ജോര്‍ജ്ജ്കുനംമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
84സരസുരാമന്‍പ്ലാച്ചുവട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
85സുമതിഓലിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
86സുഗതന്‍മുളയാനിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
87രാജുഈട്ടിച്ചേട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
88ബിന്ദുപൂവത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
89ചാക്കോഅച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
90ജോസഫ്മാണാക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
91കുമാരന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
92അബ്ദുള്‍ ബഷീര്‍പാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
93മനോജ്നടുപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
94സുരേഷ്തകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
95ബ്രിജിത്ത ജോര്‍ജ്ജ്തകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
96ജോബിറ്റ് തോമസ്തകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
97സുമതി തങ്കപ്പന്‍പൂവത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
98രമേഷ്മഠത്തിപ്പമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
99തോമസ്കുരമവന്‍പ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
100അന്നമ്മ വര്‍ക്കികണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
101ജോണ്‍സണ്‍പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
102ജോസഫ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
103ബേബികുളത്തിങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
104ജോസഫ് വര്‍ക്കിപള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
105ശിവന്‍പാല്‍ക്കുളംകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
106ബെന്നികണ്ടത്തിന്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
107രാജോഷ്കോട്ടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
108അന്നക്കുട്ടികുറ്റിയാനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
109അഗസ്റ്റ്യന്‍കൊച്ചുവീച്ചില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
110റെഞ്ചി ജോസഫ്പ്ലാന്തോട്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
111ഷാജു കെ എസ്കാട്ടുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
112ഉലഹന്നാന്‍പെരുമ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
113ശാരദ ശേഖരന്‍പറവ്വുത്തറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
114ജോജോ ചാക്കോഅച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
115പൊന്നപ്പന്‍ചീമ്പാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
116സജി കുമാര്‍വടക്കേമലയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
117സുശീലക്കുട്ടിവടക്കേമലയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
118ദേവസ്യാകടവുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
119ശ്യാമളചാലമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
120രാജേന്ദ്രന്‍പമ്പഴകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
121റെജിതണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
122വില്‍സണ്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
123അഴകമലകാട്ടുകരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
124നാരായണിമുരുപ്പേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
125ലീല ചെല്ലപ്പന്‍കരോട്ടുമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
126സുബ്രഹ്മണ്യന്‍കാട്ടുകരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
127ജോര്‍ജ്ജ് വര്‍ഗീസ്മൊട്ടക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
128ജിജി ജോര്‍ജ്ജ്മൊട്ടകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
129ഗംഗാധരന്‍പുതിയമഠത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
130ഇമാനുവേല്‍ഊട്ടുകളത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
131തങ്കമ്മ ചന്ദ്രന്‍കക്കാട്ടൂര്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
132ജോയിതയ്യില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
133ബോബന്‍മണ്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
134ചാക്കോകളപ്പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
135ചാക്കോപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
136സുരേഷ്ചറമ്പേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
137സേവ്യാര്‍അച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
138കുഞ്ഞിരാമന്‍ചിറമാട്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
139ഷിബു ചാക്കോപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
140കൊച്ചുമോന്‍ കു‍ഞ്ഞോലകരിപ്പാമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
141ലീലാ ബേബികാരിമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
142അഭിലാഷ്കലയത്തുലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
143(മാത്യു) മത്തായിമണ്ണാറത്തറപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
144കുഞ്ഞുമോന്‍കരിപ്പാമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
145ജോണ്‍സണ്‍അച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
146ബേബി (മത്തായി)എംബ്രയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
147ജോണി ജോസഫ്അച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
148മനോജ്എരുമകുളത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
149തങ്കമ്മ എം.ആര്‍പറപ്പുള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
150രാഘവന്‍എരുമക്കുളത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
151ബിനോയിഎരുമക്കുളത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
152പീതാംബരന്‍ഊളാനിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
153സാബു ചാക്കോപള്ളിത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
154തോമസ്തുണ്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
155ചാക്കോപള്ളിത്താഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
156സേവ്യാര്‍കാട്ടുക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
157രാജേഷ്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
158പൗലോസ്കുമ്പിളിമൂട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
159ഞ്ഞൂഞ്ഞപ്പന്‍തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
160അഭിലാഷ്തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
161അനീഷ്തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
162വര്‍ക്കിപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
163സന്തോഷ് കെ കെകോട്ടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
164ഷിബു രാജന്‍കൊടിത്തറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
165മണികൃഷ്ണന്‍പള്ളിപ്പുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
166രാജന്‍കൊടിഞ്ഞിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
167കൃഷ്ണന്‍കോടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
168ജെയ്മോള്‍പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
169ഐസക്ക്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
170അന്നക്കുട്ടിഅച്ചാരുകുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
171ടോമി വര്‍ഗീസ്ചക്കുംമൂട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
172ലീല ജോണ്‍പടിഞ്ഞാറേക്കയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
173ബൈജുതുരുത്തികാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
174രവീന്ദ്രന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
175ബേബിപുതുപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
176സിബി മാത്യുപെന്‍മല, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
177ബീനിഷ്നെല്ലിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
178ലീല കുമാരന്‍കോട്ടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
179ഗോപിഇല്ലിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
180ശശി രാജപ്പന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
181തങ്കപ്പന്‍കാരിക്കുന്നല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
182നിക്സണ്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
183ജോര്‍ജ്ജ്വെള്ളക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
184അഗസ്റ്റ്യന്‍ആക്കക്കാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
185ബെന്നിപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
186സജീവ് ടിമാംകുന്നില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
187ഷാജി പി കെവട്ടപ്പാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
188രാജേന്ദ്രന്‍ആനിക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
189ലീല സുകുമാരന്‍ചരുവിളയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
190ആന്‍റണികാപ്പുക്കാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
191ഗോപിപുളിക്കതടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , തടിയമ്പാട്685602
192തേവന്‍ പാണ്ഡ്യന്‍കല്ലടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
193സുമതിവെള്ളൂക്കുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
194മറിയക്കുട്ടി പൗലോസ്മാണാക്കോട്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
195ജെയിംസ്പൊടിപാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
196അന്നമ്മ ചെറിയാന്‍ചൂരക്കോലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
197സദാശിവന്‍പൊട്ടന്‍പ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
198രാജന്‍പുന്നകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
199ദേവകിപൊട്ടന്‍പ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
200ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ കെപികോട്ടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
201ജോസഫ്വേമ്പേനിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
202രാജന്‍മണിയറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
203സോജന്‍താഴത്തുവീട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
204ഗോപി കെ ആര്‍കൊട്ടയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
205ദേവസ്യാകണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
206വര്‍ക്കി ജോസഫ്പുഴിയ്ക്കലകത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
207അയ്യപ്പന്‍മാവുംചേട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
208രാജു എം സിമാവുംചേട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
209ലക്ഷ്മികാരിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
210ചന്ദ്രന്‍കാരിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
211രാമകൃഷ്ണന്‍തടത്തില്‍പുത്തന്‍പുര, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
212ഉഷ പിപൊട്ടംപ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
213പാണ്ഡ്യന്‍ മാധവന്‍പലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
214ജയറാംകുന്നിന്‍പുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
215സജിവേമ്പേനിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
216ജയിസണ്‍ പൈലികളപ്പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
217ചക്കുമണികാരിക്കുന്നനേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
218കുമാരന്‍നിരൊഴുക്കില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
219സരസപ്പന്‍നീരൊഴുക്കില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
220രവികണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
221സുരേഷ്കൊടിത്തറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
222വിജയന്‍ പി യൂപാലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
223രഘു സിചെന്നക്കോട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
224മര്‍ക്കോസ്തലവടിക്കുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
225തേവിപ്ലാന്തോട്ടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
226മുരളീധരന്‍പ്ലാമൂട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
227ദാസന്‍പുതിയമഠത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
228ബിജുകോഴിക്കാമാലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
229ജോണ്‍ഐക്കരതാഴത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
230പകൃദ്ദിന്‍നടുപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
231വാസന്തിപാടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
232സുബൈര്‍നടുപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
233പോള്‍സണ്‍താന്നിക്കാപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
234വിജയന്‍തൊട്ടുകുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
235മധു വിവട്ടക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
236സുനില്‍കാലായില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
237കുര്യാക്കോസ് വര്‍ഗീസ്പുന്നക്കാപ്പിള്ളിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
238ആലീസ് ജോസ്തെക്കേക്കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
239രാമന്‍ രാജുകണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
240ജോണ്‍സണ്‍കിഴക്കേപുത്തന്‍പുര, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
241അശോകന്‍ ശങ്കരന്‍ചാഞ്ഞപ്ലക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
242തേവി മണിമരങ്ങാട്ടുമൂലയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
243വില്യംചാല്‍സ്കല്ലുതട്ട് പുത്തന്‍വീട്, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
244ജോളിമൊട്ടക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
245കുഞ്ഞപ്പന്‍ചൂരാക്കുഴിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
246തോമസ്വെള്ളപ്ലാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
247ബേബിഇടശ്ശേരിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
248രാജപ്പന്‍ മാധവന്‍സുവര്‍ണ്ണ, തടിയന്‍പാട്, തടിയംപാട്685602
249വര്‍ക്കിപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
250ജോസ്കളപ്പുരിയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
251ബിജുകൊച്ചുവെള്ളിയാംകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
252ഗോപാലന്‍ നായര്‍നന്ദലത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
253അപ്പച്ചന്‍പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
254ഷാജു കെ എകളപ്പുരയക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
255ആന്‍റണികളപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
256ജോണ്‍കളപ്പുരത്തൊട്ടി, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
257മണിലാല്‍വള്ളോകുന്്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
258ജോസഫ്കുളക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
259ദേവസ്യാകിഴക്കേപുത്തന്‍പുര, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
260ജോസ്കിഴക്കേപുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
261ജോര്‍ജ്ജ് മാത്യുതെക്കുംപാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
262ജോളിഇടവഴിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
263തങ്കപ്പന്‍വരിക്കപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
264ഹാബേന്‍മുണ്ടമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
265വര്‍ക്കിഅത്തിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
266ആന്‍റണിവടക്കേക്കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
267മനോജ്അത്തിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
268ജെസ്സി തങ്കച്ചന്‍ഓലിയാനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
269സെബാസ്റ്റ്യന്‍ മാത്യുതൊക്കംപാറയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
270ബേബി കെ സികൊച്ചാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
271ജോസഫ്പോളക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
272ഉലഹന്നാന്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
273വിജയന്‍കപ്പിലുമാന്തടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
274ജോണ്‍മുണ്ടന്‍കാവില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
275അനില്‍കുമാര്‍ വി കെചേന്നന്‍പാറില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
276ചെല്ലപ്പന്‍ രവിതുണ്ടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
277തങ്കച്ചന്‍തോട്ടുങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
278ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍പുത്തന്‍വീട്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
279മോറീസ്കാഞ്ഞിരംന്താനത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
280ലീല നാണപ്പന്‍പാലത്തണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
281ഹരിദാസ്കല്ലേപുരയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
282ചെല്ലപ്പന്‍കുന്നുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
283പെരിയാന്‍ തങ്കപ്പന്‍കല്ലിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
284സുകുമാരന്‍തൈമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
285ചെല്ലപ്പന്‍ വെള്ളയില്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
286ബാബുകണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
287ശശിഇട്ടിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
288ടിന്‍സികുമ്പിളിമൂട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
289ഫിലോമിനകുളക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പകിട്ടാന്‍685602
290കെ എച്ച് റഹിംകുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
291തേവന്‍പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
292വിപിന്‍ ബാലകൃഷണന്‍പുത്തന്‍പുരക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പകിട്ടാന്‍685602
293ആനന്ദവല്ലി ബാലകൃഷ്ണ്‍പുത്തന്‍പുരകന്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
294സിജുതകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
295രാജേന്ദ്രന്‍മണിമലക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
296ഏലിയമ്മ തോമസ്പൂങ്കുടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
297ബിനു രാമകൃഷ്മന്‍കുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
298ജാനകി വേലായുധന്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
299ബാബുകൊച്ചുപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
300മാത്യു ആഗസ്തിഇലഞ്ഞിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
301യോഹന്നാന്‍ഓലചേരില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
302സുബൈര്‍ കെ നൈനാന്‍കരിക്കപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
303തോമസ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
304ജോസഫ്പള്ളിക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
305പാത്തുമ്മചക്കുപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
306തങ്കച്ചന്‍ചേലക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
307എല്‍സമ്മ മത്തായിതകരപ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
308കുര്യന്‍ മത്തായിചേലക്കാനിരപ്പേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
309അന്നക്കുട്ടി വര്‍ഗ്ഗീസ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
310ജോര്‍ജ്ജ്കുഴിക്കാട്ടുമാലില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
311ബാബുപുതുക്കൊള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
312മണി റ്റി വിതണ്ടേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
313റ്റി റ്റി ഐസക്ക്തകിടിയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
314ജോര്‍ജ്ജ്ഇടമനപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
315ബെന്നി മാത്യുഅറക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
316സുരേന്ദ്രന്‍പുത്തന്‍പുര?്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
317കെ എസ് സ്ഖറിയാസ്കൂനംമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
318ജോയി ജോസഫ്കൂനംമാക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
319പ്രകാശ് പി ആര്‍പാലാനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
320നടരാജന്‍കുന്നുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
321രാജന്‍തുരുത്തികാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
322പാണ്ഡ്യന്‍ മാധവന്‍പാലയ്ക്കര്‍ല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
323ജയറാംകുന്നുംപുറത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
324വിജയന്‍പാലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
325തങ്കപ്പന്‍തരുത്തികാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ‍പെരുംങ്കാല685602
326രാജന്‍കല്ലോമാടക്കുഴി, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
327ചന്ദ്രന്‍തുരുത്തികാട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
328ദാസ്അമ്പാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
329തേവന്‍ മണിപുത്തന്‍പുരയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
330ഇന്ദിര ശശിമരത്താംപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
331വത്സ ഗോപാലന്‍പാറയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
332കുഞ്ഞമ്മ ശശിവന്‍മുല്ലശേരില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
333അമ്മിണിമാഴിളയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
334സി കെ കൃഷ്ണന്‍ചെങ്ങാങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
335ഗോപിപാലയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
336ചാക്കോമാറാമറ്റത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
337വിനോദ്ശൗര്യാമാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
338പ്രാകരന്‍കല്ലാര്‍വേലിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
339ജോര്‍ജ്ജ്കുന്നത്ത്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
340സുകുമാരന്‍കൊപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
341സുകുമാരന്‍കൊപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
342സുജേഷ്കൊപ്പറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
343സോമന്‍പാലത്തടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
344മാമന്‍ ബേബിപിടിശ്ശേരിമലയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
345ജോസഫ്പ്ലാമൂട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
346ബാലകൃഷ്ണന്‍പരപ്പനാട്ട്പുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
347ലക്ഷമണന്‍നിരപ്പേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
348മരിയദാസ്അമ്പാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
349ആരോഗ്യ സ്വാമിഅമ്പാട്ട്, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
350രാജപ്പന്‍കൊല്ലംകുടിയല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
351ഷാജി പി കെപുതിയകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
352അമ്മിണികരോട്ടുപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
353രാഘവന്‍കരോട്ടുപറമ്പില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
354ജോസഫ്വാട്ടപ്പിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
355ജോര്‍ജ്ജ്പഴംമ്പിള്ളില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
356മനോഹരന്‍ചെങ്ങാങ്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
357പ്രിന്‍സ് മോഹനന്‍കൊല്ലംപുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
358രാജുമുതുകുളത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
359ജോസഫ്കൊറവംപിള്ളില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
360അജിത് കൂമാര്‍പായിപ്പാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
361പ്രിന്‍സ്വടകരംചേരില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
362കുട്ടായികണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
363കുട്ടിയച്ചന്‍ വര്‍രീസ്കിഴക്കേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുങ്കാല685602
364മാത്യുപള്ളിക്കുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
365ഗീത രാജുഓലിമലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
366ഷൈനിമാര്‍മലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
367മണി രാമചന്ദ്രന്‍നിരപ്പേല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
368ജോസഫ്അരുവിക്കച്ചാലില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
369സുധാകരന്‍കൊച്ചുതെക്കേതില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
370രാമന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
371തങ്ക രാജുകുന്നുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
372ഗോപിതാമരക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
373വര്‍ഗീസ്പ്ലാമൂട്ടില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
374ദേവസ്യാ ആന്‍റണികളപ്പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
375ജോസഫ്ചേമ്പേത്തല്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
376ശശിപുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
377ഗിരീഷ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
378സുരേന്ദ്രന്‍അമ്പാടംപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
379തങ്കപ്പന്‍തുണ്ടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
380ടേന്നി ജോര്‍ജ്ജ്കൊച്ചുകുടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
381തങ്കമ്മപുത്തന്‍പുരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
382റെജി പി ഏപുത്തിരിയത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
383ഷൈനി ശശിമഠത്തില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
384ജോര്‍ജ്ജ്കൊച്ചുകിടിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
385ശേഖരന്‍ തേവന്‍കുന്നുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
386അനില്‍കുമാര്‍ പി റ്റിപാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
387അനില്‍കുമാര്‍ പി റ്റിപാറയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
388രാജുകൊക്കരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
389തങ്കച്ചന്‍പുഴംക്കരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
390കുഞ്ഞുമോന്‍പിടിശ്ശേരിമലയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
391ശാന്ത ബാബുമാഞ്ചുവട്ടില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
392കെ ജെ ജപ്രകാശ്കുറ്റിയാനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
393ശശിമോന്‍ പി കെപൈതയ്ക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
394ദേവസ്യാ മത്തായിമെയ്യാമറ്റംകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
395രാമന്‍ക്കുട്ടികാട്ടുപാടത്തില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
396രാജപ്പന്‍കൊച്ചുകുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
397ഗോപാലന്‍വരിക്കാനിക്കല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
398ജോസ് കെ സികളപുരത്തൊട്ടി, മണിയാറന്‍കുടി , മണിയാറന്‍കുടി685602
399നാരായണന്‍കണ്ടത്തിന്‍കരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
400ആഗസ്തിവട്ടക്കുന്നേല്‍, മണിയാറന്‍കുടി , പെരുംങ്കാല685602
401സാബു പി റ്റിപുഴംകരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പെരുംങ്കാല685602
402ബിജുഓലിമലയില്‍, മണിയാറന്‍കുടി , ആനകൊമ്പന്‍685602
403മുത്തുലക്ഷമിപളിയകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
404എ ന്‍ രാജുപുള്ളിക്കാട്ടില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
405മോഹനന്‍ പി എംപൂമറ്റത്തില്‍, ചപ്പാത്ത്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603