വാർഡ് XIII മൂക്കണ്ണന്‍കുടി

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1ജോസഫ്വാളികുളത്ത്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
2അനില്‍കുമാര്‍ പി റ്റിഎഫ് 23 സി, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
3ശശികുമാര്‍എഫ് 23 ബി, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
4വിശ്വനാഥപിള്ളൈഎഫ് 28 എ, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
5രാജേഷ് ചന്ദ്രന്‍എഫ് 27 ബി, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
6ലാലു വി ഡിഎഫ് 26 എ, വരകില്‍, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
7രാജീവ് കെ കെവി പി 4 516, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
8സുനില്‍രാജ് മാത്യൂസ്III H, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
9റോയ് ജോസഫ്വി പി 4 51 എച്ച്, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
10സന്ദീപ് കൃഷ്ണവി പി 4 51 11, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
11ടോമി ജേക്കബ്II/AE, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
12പി പി റഷീദ്II/AD, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
13മോഹനന്‍III I, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
14ദട്ടത്തേ പവാര്‍III O, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
15ജോയ്സ്എഫ് 31 ബി, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
16സോമന്‍എഫ് 32 ഡി, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
17പത്മകുമാര്‍എഫ് 30 ബി, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
18ജോര്‍ജ്ജ് ജോസഫ്ഇ 30 എ, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
19എസ് രാജന്‍എഫ് 30 എ, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
20ജയ്മോന്‍എഫ് 30 ഡി, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
21വിനോദ്എഫ് 30 സി, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
22സജിമോല്‍ പി എന്‍എഫ് 29 ബി, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
23വിജയന്‍സി 2, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
24സുരേഷ്ഡി 35, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
25പി കെ മോഹനന്‍എഫ് 24, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
26മോഹനന്‍ഡി 21, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
27വിജില്‍കുമാര്‍ഡി 41, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
28വി ജി ദിവാകരന്‍വടക്കേക്കരയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
29രാജന്‍ ഗോപാലന്‍താ ന്നിയില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
30അഴകന്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍ചോരറ്റുകുന്നേല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
31രാജു കല്ലേമാടംകിഴക്കേടത്ത്, പൈനാവ് , കല്ലേമാടം685603
32ഗോപി കെ ആര്‍കളത്തിപ്പറമ്പില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
33അപ്പു മാധവന്‍കിഴക്കേല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
34കെ സി രാജന്‍കളത്തിപ്പറമ്പില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
35രഘു വി ജിവടക്കേക്കരയില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
36ബാബു ജോസഫ്മണല്‍ക്കുഴിയില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
37കെ സി തമ്പികൊച്ചുമലയില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
38ഇന്ദു ഗോപികളത്തിപ്പറമ്പില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
39തങ്കമ്മ സോമന്‍(മത്തായീ)ചക്കുംകുളത്ത്, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
40മാത്യു തോമസ്പൂവ്വത്തുകുന്നേല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
41തങ്കമ്മ മാധവന്‍തേക്കനാല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
42ഭരത് സിങ്ഫ്ലാറ്റ് നം. 2/ഡി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
43ശ്രീകുമാര്‍ഫ്ലാറ്റ് നം. 2/എം, പൈനാവ് , 685603
44രമേഷ് കുമാര്‍ഫ്ലാറ്റ് നം. 2/എന്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
45മനോഹരന്‍ ആര്‍കൃഷ്ണഭവന്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
46ദിനീഷ് കുമാര്‍ മിന്നാഫ്ലാറ്റ് നം. 2/2, പൈനാവ് , 685603
47മഹേന്ദ്ര കുമാര്‍ഫ്ലാറ്റ് നം. 2/ആര്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
48ടോണീസ് തോമസ്ടൈപ്പ് 2 എ ബി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
49ലോറന്‍സ് കെ സികണ്ടത്തില്‍കുടിയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
50പട്ടേല്‍ വിജയകുമാര്‍ഫ്ലാറ്റ് നം. 2/എല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
51പി കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍മൈലാടിയേല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
52സജി കൃഷ്ണകുമാര്‍വി പി 4 എ, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
53സജീവ്വി പി 4 51 സി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
54രാജന്‍വി പി 4 എ, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
55രവി കുമാര്‍വി പി 51 എച്ച്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
56ബിനോയ്വി പി 4 51 ഇ, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
57റോയ് അലക്സ്വി പി 4 51 എ, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
58എബ്രാഹം പി എസ്വി പി 4 51 എസ്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
59വര്‍ഗീസ്വി പി 4 51 ആര്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
60ഉമ്മര്‍ അലിവി പി 4 81 0, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
61ദിലീപ് ഇ ആര്‍വി പി 4 51 പി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
62സുനില്‍ ഐസക്Type in VP IV 51 N, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
63അജിF 19 A, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
64ഗിരീഷ്F 18 D, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
65രാജേഷ് പി കെF 18 C, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
66അഷറഫ്F 17 B, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
67കെ ജി തോമസ്F 16 B, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
68ജിജി ജോണ്‍F 25 B, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
69തങ്കച്ചന്‍ എ ജെF 25 A, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
70വിനോദ്E 24 A, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
71കെ എന്‍ സന്തോഷ്VP IV 51, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
72സാബുക്കുട്ടന്‍F 23 A, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
73വിനോദ്വി പി 4 50 എ, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
74ലിസ്്സിഇ 22 എ, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
75കെ സി ജേക്കബ്എഫ് 20 ബി, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
76ആസിഫ് എഎഫ് 19 എ, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
77ഷംസുദ്ദീന്‍എഫ് 18 ബി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
78സന്തൂര്‍ പാണ്ടിഎഫ് 18 എ, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
79ഗണേഷ്വി പി 4 50, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
80ബിനോയ് കെ ജെഎഫ് 15 ബി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
81വിജയന്‍ പി എന്‍എഫ് 15 എ, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
82കെ പി രവിഎഫ് 14 എ, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
83ഷൈനി പോള്‍എഫ് 13 ബി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
84ബൈ എം എസ്എഫ് 13 സി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
85രാജന്‍എഫ് 12 ബി, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
86മാണി എസ് എംഎഫ് 28 ബി, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
87കെ ജി അനില്‍കുമാര്‍എഫ് 28 ഡി, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
88ഭാസ്ക്കരന്‍എഫ് 31 സി, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
89വത്സലകുമാരിവി പി 4 15 ജി, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
90സുനിവി പി 4 51 ഇ, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
91അയൂബ്വി പി 4 51 ഡി, പൈനാവ് , ആനവാര്‍ഡ്685603
92റോസഎഫ് 20 എ, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
93പുഷ്പാകരന്‍എഫ് 20 സി, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
94പി വി പ്രദീപ്വി പി 4 51 എക്സ്, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
95ബാബു ജോസ്വി പി 4 51 ഡബ്ലിയൂ, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
96കുഞ്ഞുമോന്‍വി പി 4 51 വി, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
97കെ പി ജോര്‍ജ്ജ്വി പി 4 51 വി, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
98വി ബാലകൃഷ്ണന്‍മംഗളത്ത്, പൈനാവ് , കോഴിവാര്‍ഡ്685603
99പി എം ജോണിഭവന്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
100ബോബന്‍ ദ്രാവിഡ്തുറമറ്റത്തില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
101രാജു പി റ്റിപനച്ചിക്കല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
102കെന്നഡി കെ വികണ്മങ്കേരിയില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
103തങ്കമ്മ ശ്രീധരന്‍ചണ്ണാമാവുങ്കല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
104മോനച്ചന്‍ വര്‍ഗീസ്വാലേല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
105ദാമോദരന്‍ചിറമാട്ടേല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
106രാജമ്മ ശിവന്‍ചിറമാട്ടേല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
107ഷൈലജ മുരളിചങ്ങാട്ട്, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
108സാബു റ്റി കെതേക്കുമൂട്ടില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
109ഗോപാലന്‍ കെ ജികുര്യപാറയില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
110അനില്‍കുമാര്‍ റ്റി ആര്‍തേക്കനാല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
111തങ്കമ്മതേക്കനാല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
112തങ്കച്ചന്‍ റ്റി. എംതേക്കനാല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
113സരസ്വതി സുകുമാരന്‍ചരുവിളപുത്തന്‍വീട്, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
114ലത രാജേഷ്അറയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
115ശാരദ മണിമൈലോട്, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
116രാമചന്ദ്രന്‍ സി എസ്ചാവരുപ്പച്ചയില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
117കെ. റ്റി ജോണികിഴക്കേക്കര, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
118കെ എം കുഞ്ഞുമോന്‍കിഴക്കേല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
119അപ്പുക്കുട്ടന്‍അഞ്ചാനിക്കല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
120ആശ സുനില്‍കൃഷ്ണപുരത്ത്, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
121ഗണേശന്‍പുതിയവീട്ടില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
122റ്റി ജി കുഞ്ഞുമോന്‍തെക്കേരിക്കല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
123കൃഷ്ണന്‍കുട്ടികിഴക്കുകര, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
124തങ്കപ്പന്‍ പി ഡിപെരുമ്പള്ളിക്കോട്ട്, പൈനാവ് , 685603
125ലബിതആയിരവല്ലിക്കുന്നുംപുറത്ത്, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
126വിനോദ് റ്റി കെതെക്കേരിക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം685603
127റ്റി കെ തങ്കമ്മമുല്ലശ്ശേരിത്തറയില്‍, പൈനാവ് , 685603
128ഷാജി തോമസ്ആനിച്ചുവട്ടില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
129ശ്രീധരന്‍ കെ എംകാലായില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
130സഹദേവന്‍ചാവരുപ്പച്ചയില്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
131സെബാസ്റ്റ്യന്‍പുത്തന്‍പുയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , 56 കോളനി685603
132ജോര്‍ജ്ജ് ജോസഫ്തോട്ടുചാലില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
133ജോസഫ്നിറകുളം, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
134അനില്‍ മാത്യുഇഴറാത്ത്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
135ജോസ് ചാക്കോമണക്കൊമ്പേല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
136മത്തായി ഔസേപ്പ്കുഴിക്കാട്ട്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
137നാരായണന്‍ പിപുളിക്കിയില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
138രാഘവന്‍കല്ലോലിക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
139വര്‍ഗ്ഗീസ് ജോര്‍ജ്ജ്കുമ്പിളിമൂട്ടില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
140ജോസഫ്കാക്കനാട്ട്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
141ഹര്‍ഷമിണറത്തുവിളപുത്തന്‍വീട്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
142കെ എന്‍ നാഗമണിമിണറത്തുവിളപുത്തന്‍വീട്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
143അനില്‍കുമാര്‍പുന്നത്താനത്ത്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
144ശിവന്‍ സി. കെചെറുനിലത്ത്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
145ആനിപാറയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
146സോമന്‍ചെറുനിലത്ത്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
147കല്യാണിചേന്നിരിക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
148ശശി ചേന്നിരിക്കല്‍ചേന്നിരിക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
149ലീലാമ്മ ജോര്‍്ജ്ജ്ചരുവിളപുത്തന്‍വീട്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
150തങ്കപ്പന്‍അറയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
151മേരി തോമസ്പുത്തന്‍പുരയില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
152ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ഇടപ്പറമ്പില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
153തോമസ് മാത്യുപുറത്താട്ടത്തില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
154പാപ്പന്‍പുന്നത്താനത്ത്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
155ബിന്ദുപാറയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
156ജയിംസ് ജോസഫ്പള്ളിത്താഴത്ത്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
157ലീല പി ജെവള്ളിക്കാട്ടുക്കുടി, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
158ലീലാമ്മചെരുവില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
159രാജു ജോസഫ്ചരുവിളപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
160സാബു ആന്‍റണിപുുത്തന്‍പുരയില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
161കെ രവീന്ദ്ര പണിക്കര്‍തെക്കേപുല്്ലുവള്ളിില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
162മത്തായിപൊന്നമ്പേല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
163മാത്യുമറവോളയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
164അയ്യപ്പന്‍പിള്ളപുത്തന്‍വീട്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
165ഷാജിപുന്നയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
166സി എഫ് ഫ്രാന്‍സിസ്ചേലയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
167വിജയന്‍ പി കെപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
168കെ രവിപുതുവല്‍കരയ്ക്കാട്ട് പുത്തന്‍വീട്, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം685603
169ജോമോന്‍ചേലയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
170ഫ്രാന്‍സിസ്ചേലയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
171ആഗസ്തിചേലയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
172റോസമ്മ തോമസ്ചേലയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
173റ്റി കെ സത്യന്‍വരിക്കാനിക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
174കൃഷ്ണന്‍വരിക്കാനിക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
175രാജു ജോസഫ്കല്ലറയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
176മനോജ് വര്‍ഗീസ്പുന്നപ്ലാക്കല്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
177പി ജെ ജോസഫ്പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍ വേലിയില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685603
178കാര്‍ത്ത്യായനിവടക്കേക്കരയില്‍, പൈനാവ് , മുക്കണ്ണന്‍കുട്ടി685603
179മനോഹരന്‍വടക്കേക്കരയില്‍, തടിയന്‍പാട്, മുക്കണ്ണന്‍കുട്ടി685602
180ഫ്രാന്‍സിസ്ചേലയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685602
181നടരാജന്‍പുതിയകുന്നേല്‍, തടിയന്‍പാട്, മുക്കണ്ണന്‍കുട്ടി685602
182ശേഖരന്‍ പി കെപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685602
183രാഘവന്‍വന്യംപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
184സതീഷ്മാതംപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685602
185സരോജനിവാവലക്കാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685602
186സജീവന്‍മാതംപറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685602
187പ്രദീപ്ശൗര്യാമാക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685602
188ബെന്നിവാണിയപ്പിള്ളിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
189ദേവസ്യവറവോളയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
190ത്രേസ്യപന്തടിക്കാലായില്‍, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685602
191എല്‍സി മാത്യുകാക്കനാട്ട്, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685602
192ജെയിംസ് തോമസ്‍പുത്തന്‍പറമ്പില്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
193വി ജെ ജോണ്‍വാണിയപ്പിള്ളിയില്‍, തടിയന്‍പാട്, 685602
194വെറോണിക്ക ജോസഫ്കോലടിപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , താന്നിക്കണ്ടം685602
195ആന്‍റണിവറവോളയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
196അല്‍ഫോന്‍സവറവോളയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, പേപ്പാറ685602
197ഷാജുമുണ്ടയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685602
198എ. കെ ഗോപാലന്‍കുന്നുംപുറത്ത്, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685602
199വിജയന്‍ നായര്‍മുണ്ടയ്ക്കല്‍, തടിയന്‍പാട്, താന്നിക്കണ്ടം നിരപ്പ്685602
200ജയ്സമ്മകോഴിക്കോട്ട്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
201സജീവ്കൊല്ലനേത്ത്, തടിയന്‍പാട്, 685602