വാർഡ് XII പൈനാവ്

Sl No Name House Name, Post Office , Place Pin
1ജോണ്‍സണ്‍പുതിയപറന്പില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
2എം കെ ചന്ദ്രന്‍മുനയില്‍ വീട്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
3മോഹനന്‍ പി എംപൂമറ്റത്തില്‍, പൈനാവ് , 685603
4കൃഷ്ണന്‍ െസ്വീട്ടു പേരില്ല, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
5ചന്ദ്രബോസ്പുഴംകരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
6തങ്കച്ചന്‍ പി.സിപുഴംകരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
7ശേഖരന്‍ കെ എകരിമുണ്ടയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
8ജോസഫ് കെ.എംകുഴിഞ്ഞാലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
9സിബി ജോസഫ്കുഴിഞ്ഞാലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
10കെ.സി മണിചാമപ്പാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
11ഷീബ ഫൈസല്‍പീടികപ്പറന്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
12തേനന്‍നിലംപാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേപാവ്685602
13ഹക്കിംപടിക്കെട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
14ഉണ്ണി കൃഷ്ണന്‍നിരപ്പേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
15വിമലാധരന്‍തുണ്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
16രാജു പി.സിപരുത്തിവിളയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
17കമലാധരന്‍തുണ്ട്ത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
18കലേഷ് എ.കെഇറന്പന്‍കുടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
19ജയചന്ദ്രന്‍കെ എസ് മംഗലം, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
20അനില്‍കുമാര്‍അനില്‍നീവാസ്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
21സുനില്‍കുമാര്‍സുഭഭ്രാനിലയം, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
22മേരി് പിറ്റ‍ര്‍ഇറമ്പംകുടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
23പത്മകുമാര്‍ഷാപ്പ്തറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
24വിനോദ് റ്റി ആര്‍തൈമാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
25രാമന്‍ക്കുട്ടിതൈമാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
26നാരായണന്‍കരമണ്ണ്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
27മധു എസ് ഓച്ചിറഷിനുനിവാസ്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
28അര്‍ജുനന്‍സുശിലഭവന്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
29രാജന്‍ എന്‍ റ്റിനെടിയിറ്റ്വീട്ടല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
30എം എ അസീസ്മാടോലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
31ധര്‍മ്മന്‍ എസ്സെന്തില്‍ഭവന്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
32സുരേഷഅ ആര്‍പുഴവൂര്‍പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
33സത്യാന്‍ റ്റി ആര്‍തൈമാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
34പയസ് പി‍ ജിപാട്ടപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
35സണ്ണി മത്തായിപൊന്നമ്പേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
36വെള്ളാന്‍തോണിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
37ആന്‍റണി മാത്യുമണ്ണുംകുന്നത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
38ബാലകൃഷ്ണന്‍ഈട്ടിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
39ശ്രിലത വെള്ളാന്‍തോണിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
40സരോജിനി സി സിചിറകണ്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
41ബിജു സി എസ്ചിറകണ്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
42ചാരന്‍ കൊലുമ്പന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പകിട്ടാന്‍685602
43കടുത്തപഴപ്ലാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
44ശാരദപാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
45സരോജിനി പി കെപുഴംകരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
46വത്സല പുഷ്പന്‍പാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
47ജോണി കെ വികുരിശിങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
48തങ്കപ്പന്‍ പി വിപഴപ്ലാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
49കമലാക്ഷിതൊട്ടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
50ബാബു പി കെപുത്തന്‍പുരയ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
51ചന്ദ്രന്‍ പി ബിപാട്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
52തങ്കമ്മ വിജയന്‍പുഴംകരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
53ഏലിയമ്മ പപ്പുഎണ്ണാവിള, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
54യോഹന്നാന്‍ എം യുമാടക്കാപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
55പി വി കൃഷ്ണന്‍പുഴംകരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
56പി എം കൃഷ്ണന്‍പുഴംകരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
57രാജേന്ദ്രന്‍പുതുവല്‍കരയ്ക്കാട്ട്പുത്തന്‍വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
58എം സി കൃഷ്ണന്‍മനയ്ക്കപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
59ജയപ്രകാശ്ജയാഭവന്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
60ജോസഫ് ഉതുപ്പ്മടയ്ക്കാപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
61ബാബുരാജ്പുഴംകരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
62മാധവി ചോതിക്കുഞ്ഞ്പുഴംകരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
63രാഘവന്‍കരിമ്പനയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
64ചാക്കോ ഫ്രാന്‍സിസ്ഇലഞ്ഞിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
65ജോയി സി പിചാത്തനാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
66സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ഇ എഫ്ഇലഞ്ഞിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
67മധു എം എസ്മധുമന്ദിരത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
68തോമസ് റ്റി വിതുരുത്തിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
69പൗലോസ് കെ എല്‍പാലമൂട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
70മത്തായി എം യുമാടയ്ക്കപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
71വില്‍സണ്‍പുതിവല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
72രാമന്‍പനന്ജോട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
73ഫ്രാന്‍സിസ് ചാക്കോമാറാപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
74രാജു പൈലിപാത്തനാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
75ചെല്ലപ്പന്‍ കെ എകൈപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
76രാജു സിപുതുവല്‍കരയ്ക്കാട്ട്പുത്തന്‍വീട്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
77ജ്യോതി ചെല്ലപ്പന്‍പുതുവല്‍കരയ്ക്കാട്ട്പുത്തന്‍വീട്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
78രാജേഷ് വി സിപുതുപ്പറമ്പില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
79കുറുപ്പ് സ്വാമിശരണ്യഭവന്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
80നാഗമ്മപളിയകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
81മാധവന്‍ ഒ ബിപുത്തന്‍തറയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
82കെ സി ബിനുതറയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
83കാട്ടുരാജന്‍പളിയകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
84കാട്ടുരാജന്‍പളിയകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
85കുമാര്‍പളിയകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
86സുജാത കെ എന്‍പളിയകുടിയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
87മധുരവീരന്‍തെക്കേക്കരയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
88ജോസഫ് ജോസഫ്പരപരാകത്ത്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
89അസറത്ത്നടുപ്പറമ്പില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
90ബള്‍ക്കിസ്നടുപ്പറമ്പില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
91സുരേന്ദ്രന്‍കോയിക്കല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
92സുഗതന്‍തറയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
93നളിനാക്ഷന്‍വരകില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
94ഉണ്ണി കൃഷ്ണന്‍മോനാട്ടുമനയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
95പി സി ചെല്ലപ്പന്‍പുത്തന്‍തറയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
96മധു പി സിപുത്തന്‍തറയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
97ചാക്കോചേലക്കല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
98ജോയി ജോസഫ്പടി‍‍‍ഞ്ഞാറേമാതേക്കല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
99ശശി സിപുത്തന്‍തറയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
100ജയിസമ്മകോഴിക്കോട്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
101രാമചന്ദ്രന്‍നായര്‍ കെ ജിരിവ്യാഭവന്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
102കാട്ടുരാജന്‍പളിയകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
103പ്രഭാകരന്‍കോഴിയ്ക്കമാലി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
104ചന്ദ്രന്‍കോലോത്തുംചിറയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
105റോസമ്മനടുപ്പറമ്പില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
106എം പരമശിവന്‍നടുപ്പറമ്പില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
107രാജേഷ് വി കെവെള്ളാമേല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
108ജഗദീഷ്പളയക്കുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
109പൊന്നപ്പന്‍കണ്ണങ്കേരിയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
110അളകത്തായിപളിയകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
111കണ്ണന്‍ പി എപളിയകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
112ചെല്ലത്തായി ശ്രിനിപളിയകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
113ബാലുസ്വാമിപളിയകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
114മണികണ്ടന്‍പുത്തന്‍പുരയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
115ശെല്‍വംപളിയകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
116ജോസ് കെ വികിഴക്കന്‍പുതുപ്പള്ളി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
117ശിവശങ്കരന്‍ നായര്‍തോട്ടരികില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
118ജോയി കെ വികണ്ണങ്കേരിയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
119അബ്ദുള്‍ റഷീദ് പി എപള്ളിവീട്ടില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
120മേരി എംകരയാക്കാട്ട്പുത്തന്‍വീയ്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
121എനോസ് കെപുതുവല്‍കരയ്ക്കാട്ട്പുത്തന്‍വീട്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
122സുനില്‍ പ്രകാശ്പുതുവല്‍കരയ്ക്കാട്ട്പുത്തന്‍വീട്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
123അജികുമാര്‍തിരുവനന്തപുരം, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
124ചന്ദശേഖരന്‍വരിക്കമാക്കല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
125കെ ജെ ജോസഫ്കുമ്മുണ്ണൂര്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
126മാര്‍ട്ടിന്‍പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
127ധര്‍മ്മരാ‍ജ്തിരുവനന്തപുരം, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
128തങ്കമണി കെപാറയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
129സെബാസ്റ്റ്യന്‍കുറ്റിയാനിക്കല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
130എം ഡി അര്‍ജ്ജുനന്‍മംുണ്ടുകാട്ട്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
131സുധാകരന്‍മൂന്നുകണ്ടത്തില്‍, പൈനാവ് , പടമുഖം685603
132അനില്‍കുമാര്‍കാടന്നൂര്‍വിളാകം, പൈനാവ് , തിരുവനന്തപുരം685603
133മണികുട്ടന്‍മുണ്ടാക്കല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
134മോഹനന്‍ കെ കെവരിക്കപ്ലാക്കാല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
135തങ്കമ്മ ദാസ്ഇലിപ്പില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
136സ്മിത ജോബിന്‍മെയ്ന്തത്തയില്‍, പൈനാവ് , വാഴവര685603
137ലെതീഷ്മേലേമഠത്തില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
138തങ്ങളുകുഞ്ഞ്വീട്ടുപേരില്ല, പൈനാവ് , 685603
139അശോകന്‍ചരിവിളവീട്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
140ഫ്രാന്‍സിസ്പുളിന്താനത്ത്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
141രാമചന്ദ്രന്‍നായര്‍വിളയില്‍വീട്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
142ബാബു ജോണ്‍ചോളിയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
143റെജിമോന്‍ ജോസഫ്ഗ്രയ്സ്ഗാഡന്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
144അജിത്ത്വരമ്മനാല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
145പ്രജി കെ കെപാറപ്പുറത്ത്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
146സജീവ് എന്‍ കെനെല്ലിക്കല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
147എം കെ ചന്ദ്രന്‍മുനയില്‍, പൈനാവ് , താന്നിക്കണ്ടം685603
148ഓമനകുട്ടന്‍അറയ്ക്കല്‍, പൈനാവ് , 685603
149സഞ്ജു രാജ്ലക്ഷ്മിനിവാസ്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
150സജന്‍കൊച്ചുതറയില്‍, പൈനാവ് , കുളമാവ്685603
151ജോണ്‍സണ്‍പുതിയപറമ്പില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
152അലോഷ്യസ്പൊള്ളയില്‍, പൈനാവ് , 685603
153രാജ്കുമാര്‍ശ്രിനിലയം, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
154എം കെ സരോജനിപൊന്നപ്പന്‍പിലാവില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
155ഷാജു പി എന്‍പാലനില്‍ക്കുംതടത്തില്‍, പൈനാവ് , 685603
156ജി വേണുഗോപാല്‍ലക്ഷ്മിനിവാസ്, പൈനാവ് , 685603
157ജമാന്‍ പി എച്ച്പനച്ചിക്കല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
158സിജു ജോസഫ്കൊച്ചുതാഴത്ത്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
159മോഹനന്‍കൊച്ചുതെക്കേതില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
160സച്ചിദാനന്ദന്‍തുണ്ടിപ്പറമ്പലി്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
161മേരിതൈപ്പറമ്പില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
162സി സി തങ്കപ്പന്‍ചിറകണ്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
163കമലാക്ഷിഓലിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
164എം കോ ബാബുമനയ്ക്കപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
165സി ജെ ജൂഡ്ചടയങ്ങാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍കോളനി685602
166രാജു പാപ്പുമേതലയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍കോളനി685602
167തേനന്‍ ഭാസ്ക്കരന്‍പ്ലാന്തോട്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍കോളനി685602
168സിനു പി ജോസഫ്മേലേവീട്ട്വിളാകതത്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
169അയ്യപ്പന്‍ പി കെപുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍കോളനി685602
170വെളുമ്പികണ്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍കോളനി685602
171ടോമി പി ജെപുത്തേട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
172ജോയി ജോസഫ്മൈലപ്പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
173കെ പി മോഹനന്‍നിലംപാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍കോളനി685602
174അശോകന്‍ വി വിവെളേശ്ശേരില്‍, പൈനാവ് , കൊച്ചുപൈനാവ്685603
175ശാന്ത കുട്ടപ്പന്‍നിലംപാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍കോളനി685602
176സിജി സാംകുട്ടിപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍കോളനി685602
177ശെല്‍വരാജ്കാവുംപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
178ഏലിയാസ് എ പിഐനേടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
179അജിമോള്‍നെടിയറ്റ്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
180ബിന്ദു എന്‍ റ്റിനെടിയറ്റ്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍കോളനി685602
181ജസ്റ്റിന്‍ എബ്രാഹംചാലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
182കരിമ്പന്‍ രാമന്‍പനംചുവട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
183പ്രബാകരന്‍നിരപ്പേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
184എന്‍.കെ ബിനുനിലംപാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍കോളനി685602
185നീലി കൊലുമ്പന്‍തോണിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
186രാഘവന്‍തോണിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
187സതീഷ് റ്റി.സിതോണിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
188തങ്കമ്മതോണിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍കോളനി685602
189മാണി ജോസഫ്പറമുണ്ടയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
190മാധവന്‍തോണിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍കോളനി685602
191രമേശ് കുമാര്‍പൊന്നാട്ട് വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
192കാര്‍്ത്തിയായനിപൊന്നാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
193ഹരികുമാര്‍പലാംതോട്ടം, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
194പെല്ലതമ്പിമേച്ചേരി, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
195രമണന്‍ആമനാട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
196ജോര്‍ജ്ജ് ആന്‍റണിപുത്തന്‍പുരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
197ജയിംസ് K Pപുതുവല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
198പെണ്ണമ്മ ശിവാനന്ദന്‍പുതുവല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
199ജെസി ക്ലിന്‍ഡന്‍കിഴക്കേകര, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
200ചാക്കോ എം യുമാടക്കാപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
201സുരേഷ് P Nവാലുപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍ കോളനി685602
202ജാനമ്മ മാധവന്‍മംഗലപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
203അമ്ത് രാജ്മണക്കാടംപള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
204സുധ രാജപ്പന്‍പനംചോട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍ കോളനി685602
205തങ്കമണിസത്യഭവന്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
206ഹരിദാസ് P Kപൊന്നാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
207സാമുവല്‍പറച്ചിക്കല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
208എന്‍ ജി ഓമനകുട്ടന്‍നടുവിലടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
209കുഞ്ഞുമോന്‍ സിഓലിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
210തൊമ്മന്‍ ആഗസ്തിപാറയ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
211ഫോറസ്റ്റ് ക്വോടേഴ്സ്പാറേമാവ്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
212ഫോറസ്റ്റ് ക്വോടേഴ്സ്പാറേമാവ്, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
213ഫോറസ്റ്റ് ക്വോടേഴ്സ്പാറേമാവ്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
214ഫോറസ്റ്റ് ക്വോടേഴ്സ്WL_!_R_13/2010, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
215ഫോറസ്റ്റ് ക്വോടേഴ്സ്V S Abdul Naser, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
216സന്തോഷ് കെ ആര്‍കോടിയാനിചിറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
217ബിന്‍സി സോമന്‍ചെമ്മണ്ണാര്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
218ഫോറസ്റ്റ് ക്വോടേഴ്സ്ശിവശങ്കരപിള്ള, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
219മൂസനൈനുകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
220വിജയന്‍തറേയില്‍കുടിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളപ്പാറ685602
221ഫിലിപ്പ് എബ്രഹംചിരംകുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളപ്പാറ685602
222തങ്കമ്മ സുകുമാരന്‍പാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍ കോളനി685602
223സന്തോഷ് എം ആര്‍സെപെഷ്യല്‍ ഫോറസ്റ്റ്, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളപ്പാറ685602
224ഗേണേശന്‍ പിവെളിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളപ്പാറ685602
225സ്പെഷ്യല്‍ ഫോറസ്റ്റ്കോട്ടേഴ്സ്, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളപ്പാറ685602
226ഫോറസ്റ്റ് ക്വോടേഴ്സ്പാറേമാവ്, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളപ്പാറ685602
227ഫോറസ്റ്റ് ക്വോടേഴ്സ്വെള്ളപ്പാറൊ, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളപ്പാറ685602
228റോയി ഫോറസ്റ്റ്ഇടുക്കി കോളനി, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളപ്പാറ685602
229ഫോറസ്റ്റ് ക്വോടേഴ്സ്വെള്ളപ്പാറ, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളപ്പാറ685602
230സോമന്‍ ആര്‍കുറ്റിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , വെള്ളപ്പാറ685602
231ഫോറസ്റ്റ് ക്വോടേഴ്സ്പുത്തന്‍പുരയക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍ കോളനി685602
232ഫോറസ്റ്റ് ക്വോടേഴ്സ്വെള്ളപ്പാറ, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
233ബെന്നി K Jകണ്ടംചാലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
234വാസുദേവന്‍.കാരിയന്‍തറ, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
235ജോസഫ് വര്‍ഗീസ്തോട്ടിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
236ബേബി K Jകിഴക്കേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
237ലിസി ജോസ്കിഴക്കേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
238മത്തായി ജോസഫ്കിഴക്കേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
239മാണി തോമസ്പറമുണ്ടയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
240സെല്‍വമണിആനന്ദ് വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
241കുട്ടികുട്ടപ്പന്‍പൊന്നാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
242അമ്മിണി ഏനവതികിളിയുംപുറത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
243കുഞ്ഞുകൊച്ച് K Cകടലിക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
244ബീന മണിപുഷ്പമംഗലത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
245അനുപ് M Dമംഗലപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
246സാറമ്മ സ്ക്കറിയചാത്തനാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
247ജോയി സ്കറിയചാത്തനാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
248സ്ക്കറിയ C Pചാത്തനാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
249സണ്ണി സ്കറിയചാത്തനാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
250മോഹനന്‍ദാസ്മനയ്ക്കപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
251മാര്‍ക്കോസ് C Pചാത്തനാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
252ഏലിക്കുട്ടി ഫിലിപ്പോസ്വെള്ളാംതടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
253ജോസഫ് പൈലിചാത്തനാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
254ഹമീദ്അലിയക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
255മാത്യു T Jതെക്കേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
256ശശിമാധുമന്ദിരത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
257തോമസ്വടയ‍ത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
258ജോഷികരുര്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
259രാജപ്പന്‍ C Vചൊള്ളനാല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
260വി പി ശശിവലയപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
261കുഞ്ഞ് C Cചിറകണ്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
262സ്ക്കറിയ M Cമുല്ലശ്ശേരിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
263ഗ്രേസി രാജപുത്തന്‍ വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
264തങ്കച്ചന്‍കാര്‍ത്തികപള്ളിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
265മോഹനന്‍പുല്‍കിയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
266ബാബു P Kതാഴത്ത്, പൈനാവ് , 685603
267റെജി M Uമാടക്കാപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
268ജോര്‍ജ്ജ് വര്‍ഗീസ്കാക്കുന്നേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
269ഗോപി C Sചണ്ണാമാവുങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
270മഞ്ജു E Gഏഴോലിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
271ചിന്നമ്മ കുട്ടപ്പേന്‍പായ്ക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
272ജോസഫ്തെള്ളിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
273ബാലന്‍നിലംപാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
274ബാബു V Sവയലുങ്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍ കോളനി685602
275രാജപ്പന്‍ T Vതൈമ്ലാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
276ശാരദ മാണിക്യന്‍നീലംപാറസില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
277തങ്കപ്പന്‍ K Rകുഴിമുണ്ടയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
278മാണിക്യന്‍സുശീലാഭവനം, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
279പൗലോസ് P Mപൊന്നാമ്പേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
280ലീല N Gനടുവിലേടത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
281വര്‍ഗിസ് N Jനീറന്നാല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
282തങ്കച്ചമ്മ കുഞ്ഞ്പുത്തന്‍പുരയക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍ കോളനി685602
283രവി V Cഓലിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍ കോളനി685602
284രഘു T Vതോണിയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍ കോളനി685602
285ഗോപി P Cഓലിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍ കോളനി685602
286രാധാ അയ്യപ്പന്‍പുതുപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍ കോളനി685602
287രാജേന്ദ്രന്‍ E Aഈട്ടിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍ കോളനി685602
288ബാബു M Mമണ്ണംകൂനത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
289ജെയിംസ് V Mവട്ടപ്പാറയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
290ഗുരുസ്വാമിതേക്കുംതോട്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
291ചെല്ലമ്മ മണികണ്ടന്‍തേക്കുംതോട്ടത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
292ഫിലിപ്പ് എംമണ്ണാറക്കാട്ടില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
293ഓമനപുത്തന്‍പുരയക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
294രമണി ഏ കെകാട്ടില്‍പറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊലുമ്പന്‍ കോളനി685602
295മോഹനന്‍മംഗലത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
296രാംനാഥന്‍ C Sചന്ദ്രത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
297തങ്കമ്മ സദാശിവന്‍ പിള്ളപനച്ചിക്കമുകളേല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
298കുറിയാള്‍ കറുമ്പന്‍പള്ളിപ്പുറത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
299രാധിക K Pപള്ളിപ്പുറത്ത്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
300കുഞ്ഞുമോന്‍ M Aമാമ്പഴക്കരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
301സാനി റെജിമാടക്കാപ്പിള്ളില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
302ചാക്കോ വര്‍ഗ്ഗീസ്വെള്ളാപ്ലാക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
303ബിജു കുഞ്ഞ്കണ്ണാംപറമ്പില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
304ഇട്ട്യാതിപാറുവടക്കേകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
305പാപ്പന്‍പുന്നന്താനത്ത്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
306ആന്‍റണി വര്‍ഗ്ഗീസ്പേരില്ല, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
307ബാബുരാജന്‍ V Vവെള്ളിയില്‍, പൈനാവ് , നെല്ലികുഴി685603
308ദിലിപ് K Rകുഴിമുണ്ടയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , പാറേമാവ്685602
309ജോയി വര്‍ക്കികാരിമറ്റത്തില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , 685602
310യോഹന്നാന്‍കുഴിഞ്ഞാലില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
311ഹരി K Dകടായില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
312പ്രകാശ് V Pവേണാട്ട്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
313തങ്കപ്പന്‍ P Tപാത്തിക്കല്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
314അയ്യപ്പന്‍കാവുങ്കല്‍പറമ്പില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
315രാജേഷ് V Sചെമ്പൂര്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
316ജോസഫ് കെ സികുന്നപ്പിള്ളിയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
317ഉണ്ണി Mതിട്ടവിളയില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
318ജഗദീഷ് Pപുത്തന്‍പുരയക്കല്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
319സുന്ദരം Sപളിയകുടി, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
320സുഹറഇറമ്പത്ത്, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603
321പ്രസാദ് ചീരാന്‍പുഴങ്കരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
322ചിരാന്‍പുഴങ്കര വീട്, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
323കോയാന്‍പറക്കാട്ട്, ഇടുക്കി കോളനി , മാറാപ്പിള്ളി685602
324പ്രസാദ് വി റ്റിനെടുവരയില്‍, ഇടുക്കി കോളനി , കൊച്ചുപൈനാവ്685602
325എന്‍ രാജുപുള്ളിക്കാട്ടില്‍, പൈനാവ് , പൈനാവ്685603