പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ഇടുക്കി
ബ്ളോക്ക്     

:

ഇടുക്കി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

199.84 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

14

 
ജനസംഖ്യ

:

17483
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

8919
സ്ത്രീകള്‍

:

8564
ജനസാന്ദ്രത

:

87
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

960
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

86
Source : Census data 2001